krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Varnášrama, védský společenský systém

Varnášrama
Brahmana
Kšatrija
Vaišja
Šúdra


Úvod
Definice
Analogie těla
Cíle
Posvěcení (samskáry)
Zjištění varny jedince
Směry a cíle odchodu
Úpadek varnášramy v Kali-juze
Srovnání společenských systémů
Další zdroje

Úvod

Dodnes je postavení jedince v indické společnosti založeno na zrození v určité rodině. To je známo jako takzvaný "kastovní systém" podrobovaný široké kritice.

Nejedná se však o původní systém, ale o jeho zdegradovanou podobu. Úpadek nastal postupně během minulých 5 000 let na základě interních a externích důvodů. To postupně zničilo tradiční védskou civilizaci s jejím vyváženým a přirozeným životním stylem a zaměřením na duchovní pokrok ("jednoduchý život, vznešené myšlení").

Společnost by měla být jednoduchá. V součané době se však každý věnuje technickému pokroku, který je v Bhagavad-gítě popsán jako ugra-karma, nesmírně tvrdé úsilí. Tato ugra-karma je příčinou neklidu lidské mysli. Lidé se oddávají mnoha hříšným činnostem a podléhají úpadku. Tak ničí svoje životy.

Tento systém není omezen na Indii, je všeobecný. Není však všeobecně uznávaný. Například ve středověké Evropě se rozšířilo tzv. učení o trojím lidu, což byli v podstatě bráhmanové neboli kněží (lat. oratores), kšatrijové - bojovníci (bellatores) a vaišjové spolu se šúdry, čili pracovníci (laboratores).

Hlavními charakteristikami védské společnosti jsou podpora bráhmanů a ochrana krav a životního prostředí (ŠB 7.2.12).

V dnešní době je však bohužel těmto činnostem přisuzována nízká priorita. Mnoho problémů moderní společnosti pochází z jejich zanedbávání a ze špatného rozdělení společnosti, která nezaměstnává lidi podle jejich vlastností a sklonů. Neposkytuje také správnou výchovu potřebnou k rozvoji těchto vlastností. Dokud se nepřijmou zásady varnášrama-dharmy, nelze hovořit o lidské kultuře.

Definice

Původní systém je stvořen Krišnou, samotnou Nejvyšší Osobností Božství (Bhagavad-gítá 4.13):

catur-varNyam mayA srSTam
guNa-karma-vibhAgazaH
tasya kartAram api mAm
viddhy akartAram avyayam

catuh-varnyam--čtyři třídy lidské společnosti; maya--Mnou; srstam--stvořené; guna--kvality; karma--a práce; vibhagasah--podle rozdělení; tasya--toho; kartaram--otec; api--ačkoliv; mam--Mě; viddhi--můžeš znát; akartaram--jako nečinného; avyayam--neměnného.

Podle tří kvalit hmotné přírody a práce, která je s nimi spojena, jsem vytvořil čtyři třídy lidské společnosti. A měl bys vědět, že ačkoliv jsem tvůrcem tohoto systému, přesto jakožto neměnný nic nekonám.

Význam:

Pán je stvořitelem všeho. Vše se z Něho rodí, vše je Jím udržováno a po zániku v Něm vše spočívá. Je tedy i stvořitelem čtyř společenských tříd, počínaje třídou inteligentních lidí, kteří jsou díky svému postavení na úrovni kvality dobra nazýváni bráhmanové. Následuje třída státosprávců, kterým se říká kšatrijové, protože jsou ovlivněni kvalitou vášně. Obchodníci, vaišjové, jsou ovlivňováni směsicí kvalit vášně a nevědomosti a dělníci, šúdrové, jsou pod vlivem kvality nevědomosti. Přestože Pán Krišna stvořil tyto čtyři třídy, sám k žádné z nich nepatří, jelikož není jednou z podmíněných duší, jejichž jedna část tvoří lidskou společnost. Ta se podobá jakékoliv jiné zvířecí společnosti, ale pro pozvednutí člověka nad úroveň zvířat Pán stvořil výše uvedené třídy, umožňující systematicky rozvíjet vědomí Krišny. Sklon člověka k jisté práci je předurčen kvalitami hmotné přírody, kterých nabyl. Příznaky odpovídající různým kvalitám hmotné přírody jsou popisovány v osmnácté kapitole této knihy.

Každý, kdo si je vědom Krišny, však stojí ještě výše než samotní bráhmanové. Ačkoliv se u bráhmanů vzhledem k jejich vlastnostem očekává, že budou znát Brahman, Nejvyšší Absolutní Pravdu, většina z nich Pána Krišnu poznává pouze v Jeho projevu neosobního Brahmanu. Ten, kdo však překoná omezené vlastnosti bráhmany a dospěje k poznání Nejvyšší Osobnosti Božství, Šrí Krišny, se stane osobou vědomou si Krišny neboli vaišnavou. Vědomí Krišny zahrnuje poznání Krišnových nejrůznějších úplných expanzí - Rámy, Nrsimhy, Varáhy a tak dále. A tak jako je Krišna transcendentální tomuto systému čtyř tříd lidské společnosti, je i ten, kdo si je vědom Krišny, transcendentální vůči veškerému jejímu rozdělení, ať už se jedná o komunitu, národ či lidské druhy.

"Bráhmanové, kšatrijové, vaišjové a šúdrové se liší činnostmi pocházejícími z jejich povahy v souladu s hmotnými kvalitami." (BG 18.41)

"Pokud člověk vykazuje výše uvedené znaky bráhmany, kšatriji, vaišji či šúdry, má být podle nich zařazen i v případě, že se narodil v nějaké jiné třídě." (ŠB 7.11.35)

Úkolem bráhmany je studovat a dávat rady, kšatrija je povinen chránit, vaišja obdělávat půdu a šúdra sloužit. (BG 18.42-44)

Ti, kdo nezapadají do systému varnášrama - jako domorodé kmeny - jsou označováni jako avarna (beztřídní).

kSatram brahmamukham ca AsIt vaizyAH kSatram anuvratAH
zUdrAH sva dharma niratAH trIn varNAn upacAriNaH

"Třída administrátorů, kšatrijové, se obrací na bráhmany, třídu učenců, pro intelektuální a duchovní podporu. Obchodnická třída, vaišjové, následuje kšatrije, vládnoucí třídu, neboť ekonomika státu závisí na vládě. A čtvrtá třída, šúdrové, dělníci, konají vlastní povinnosti a zároveň vždy pracují pro ostatní třídy." (Válmíki Rámájana 1.6.19, překlad z Valmikiramayan.net)

Bráhmana přijímá všechny čtyři ášramy, kšatrija tři, vaišja dva a šúdra jen jeden (SP lecture, SB 1.5.32, Vrndavana, August 13, 1974, 740813SB.VRN, SP lecture, SB 1.8.41, Mayapura, October 21, 1974, 741021SB.MAY, SP lecture, SB 6.1.66, Vrndavana, September 2, 1975, 750902SB.VRN, SP lecture, SB 7.6.1, Madras, January 2, 1976, 750102SB.MAD.

Analogie těla

Podle Véd (Rg Véda 10.90 atd.) jsou čtyři varny stvořeny z těla Pánovy vesmírné podoby (virát-puruša). Jejich úlohy tedy odpovídají tělesným údům, jejichž řádná spolupráce je pro zdravě fungující tělo nezbytná.

"Tváří virát-puruši jsou bráhmanové, Jeho pažemi jsou kšatrijové, vaišjové jsou Jeho stehna a šúdrové jsou pod ochranou Jeho nohou. Všichni uctívaní polobozi také podléhají Pánu, a proto je povinností každého dostupnými prostředky vykonávat oběti pro Jeho potěšení." (ŠB 2.1.37)

"Bráhmanové jsou Jeho ústa, kšatrijové Jeho paže, vaišjové Jeho stehna a šúdrové se rodí z Jeho nohou." (ŠB 2.5.37)

"Bráhmanové a védské poznání pocházejí z úst Nejvyšší Osobnosti Božství, kšatrijové a tělesná síla z Jeho paží, vaišjové a jejich zkušenost s výrobou a produkcí bohatství z Jeho stehen a šúdrové, kteří nemají přístup k védskému poznání, pocházejí z Jeho nohou. Kéž je tento Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který oplývá mocí, s námi spokojen." (ŠB 8.5.41)

Analogie lodi: bráhmana je kormidelník, kšatrija kapitán, vaišja kuchaři a šúdra námořníci. Pouze když spolupracují, může loď dosáhnout svého místa určení.

Cíle

"Mahárádža Judhišthira řekl: Můj drahý pane, rád bych tě slyšel hovořit o náboženských zásadách, které umožňují dosáhnout konečného cíle života - oddané služby. Chtěl bych se dozvědět o všeobecných předepsaných povinnostech lidstva a také o systému, který se zaměřuje na společenský a duchovní rozvoj a nazývá se varnášrama-dharma." (Šrímad Bhágavatam 7.11.2) "

Ó nejlepší z dvojzrozených, závěr je tedy takový, že nejvyšší dokonalostí, jíž lze dosáhnout vykonáváním povinností, které jsou předepsány všem kastám a životním stavům, je potěšit Osobnost Božství." (ŠB 1.2.13)

Ve Višnu Puráně (3.8.9) je uvedeno:

varNAzramAcAravatA
puruSeNa paraH pumAn
viSNur ArAdhyate panthA
nAnyat tat-toSa-kAraNam

"Člověk může uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, Višnua, řádným vykonáváním povinností své varny a ášramu. Neexistuje jiný způsob, jak uspokojit Pána, než následovat zásady systému varnášramy." Uctívání Višnua je konečným cílem lidského života. Ti, kteří přijímají oprávnění ke smyslovému požitku v podobě manželského života, musí také přijmout povinnost uspokojovat Nejvyšší Osobnost Božství, Višnua. Prvním stupněm v této snaze je systém varnášrama-dharma, instituce umožňující postupný pokrok v uctívání Višnua. Pokud se ovšem člověk zapojí přímo do oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství, nemusí nutně procházet celým systémem varnášrama-dharmy. První synové Brahmy, Kumárové, se přímo věnovali oddané službě, a proto nebylo nutné, aby se řídili zásadami varnášrama-dharmy.

"Podle systému čtyř varen a čtyř ášramů lidé obvykle uctívají Nejvyšší Osobnost Božství, Nárájana, v podobě boha Slunce. S pevnou vírou uctívají Nejvyšší Osobnost Božství jako Nadduši pomocí obřadů, jako je agnihótra a podobné vyšší či nižší plodonosné činnosti předané ve třech Védách, a podle metody mystické jógy. Tak velmi snadno dosáhnou nejvyššího cíle života." (ŠB 5.22.4)

"Ať je člověk v brahmačárí-ášramu, grhastha-ášramu, vánaprastha-ášramu nebo sanjása-ášramu, pomocí tohoto postupu si musí být stále vědom všeprostupující přítomnosti Nejvyššího Pána, neboť tak je možné poznat Absolutní Pravdu." (ŠB 7.12.16)

"Následovníci tohoto systému varnášrama přijímají náboženské zásady podle autorizovaných tradic správného chování. Jsou-li tyto povinnosti varnášramy věnovány Mě v láskyplné službě, zajišťují nejvyšší dokonalost života." (ŠB 11.18.47)

Posvěcení (samskáry)

Účelem samskár je vytvořit dobrou populaci - postupným očišťováním se dosáhne kvalita dobra (sattva-guna). Pokud se nevykonávají, výsledkem je varna-sankara, zdegradované obyvatelstvo, které je pro společnost břemenem. Védská písma před tím varují. V takové společnosti nemůže existovat mír ani blahobyt, navzdory všem legislativním opatřením.

"Ti, kdo jsou posvěceni obřadem zvaným garbhádhána a dalšími očistnými metodami, při nichž se recitují védské mantry a jež probíhají bez přerušení, a kteří byli uznáni Pánem Brahmou, jsou dvidžové neboli dvojzrození. Takoví bráhmanové, kšatrijové a vaišjové, očištění svými rodinnými tradicemi a chováním, mají uctívat Pána, studovat Védy a rozdávat milodary. Přitom musí dodržovat zásady čtyř ášramů [brahmačarja, grhastha, vánaprastha a sanjása]." (ŠB 7.11.13)

Sanskritsko-anglický slovník Monier-Monier-Williams na str. 1120 vyjmenovává 12 samskár:

1. garbhádhána (početí dítěte) (Manu-samhita 2.26; 3.45-50)
2. pumsavana (zajištění mužského pohlaví dítěte)
3. símantonnajana (vytvoření pěšinky ve vlasech manželky)
4. džata-karma/medha-džanána
(vytvoření kvalitní inteligence dítěte) (Ms. 2.29)
5. náma-karma/dheya (pojmenování, křtiny) (Ms. 2.30)
6. niškramana (první opuštění domu) (Ms. 2.34)
7. anna-prasana (první krmení obilím) (Ms. 2.34)
8. čuda-karma (první stříhání vlasů) (Ms. 2.35)
9. upanajana (zasvěcení) (Ms. 2.36 a dále)
10. kešánta (stříhání vlasů v dospívání) (Ms. 2.65)
11. samavartana (ukončení vzdělání) (Ms. 2.108; 3.3-4)
12. viváha (svatba) (Ms. 3.20 a dále)

Gautama-dharma-šástra 8.8 vyjmenovává 40 samskár.
Následující úkony se také někdy počítají mezi samskáry:

Sošajantí homa (bezpečný porod)
Paušti karma (krmení)
Karana-vedha (propíchnutí uší)
Putra Murdhabhighranam (přičichnutí k synově hlavě)
Vidjárambha (vstup do školy)
Antještí (pohřební obřady)

Pro vaišnavy je nejdůležitějších pět samskár (panča-samskára) přijatých při harináma a mantra-díkše (zasvěcení do pronášení svatého jména Pána a gájatrí manter):

Tilaka dharana (vytvoření znamení tilaku)
Múdra dharana (namalování Višnuových symbolů, jako jsou lastura, lotos, kyj a disk, na tělo)
Náma-grahana (přijetí jména Višnua)
Mantra-grahana (přijetí vaišnavské mantry)
Šalagráma-arčana (přijetí práva uctívat šalagráma šílu)

Zjištění varny jedince

Džíva Gosvámí, jeden z nejvýznamnějších áčárjů v naší žákovské posloupnosti, doporučoval zkoumat motivaci, která uchazeče přivádí do hnutí pro vědomí Krišny. V jeho společenství vaišnavů přední oddaní vyslechli nové uchazeče a ptali se jich, proč se chtějí odevzdat Krišnovi. Pokud odpověděli, že trpí, naznačovalo to, že patří mezi šúdry. Pokud potřebovali peníze, znamenalo to, že jsou to vaišjové. Pokud byli zvídaví, svědčilo to o jejich kšatrijské povaze a jestliže hledali moudrost, bylo zřejmé, že se jedná o bráhmany. Tak odpovídají čtyři společenské třídy varnášramy čtyřem skupinám zbožným lidí, kteří se odevzdávají Krišnovi.

Varnu lze zjistit:
- pomocí džjótiši (horoskop)
- podle tridóši (ájurvédské konstituce, jen přibližně)
- podle výběru konkrétních předmětů během annaprasany
- podle využití volného času: bráhmana se vzdělává, kšatrija se cvičí v boji (bojová umění), loví nebo sportuje, vaišja přemýšlí o vydělávání a investování peněz a šúdra se baví nebo nudí, v horších případech se věnuje zločinu
- podle zacházení s penězi: bráhmana si nechá, jen kolik potřebuje a zbytek rozdá ostatním bráhmanům, kšatrija část využije na chod svého panství a zbytek rozdá jako almužny bráhmanům a potřebným, vaišja investuje do podnikání či pasiv a zbytek rozdá jako almužny, šúdra něco uloží a zbytek utratí, popř. utratí ihned vše, většinou za omamné látky
- podle předmětů a schopností:
bráhmana pracuje s lidmi (výuka), subtilním tělem (myšlení, mluvení, psaní) a duchovnem (oběť, meditace, atd.)
kšatrija s penězi (daně) a lidmi (úřady, ozbrojené složky)
vaišja se zvířaty, hmotnými objekty (zemědělství) a penězi (obchod, služby)
šúdra s hmotnými objekty (výroba, umění)
Každý se snaží dělat to nejlepší, na co stačí. Když někdo nemůže jednat jako bráhmana, kšatrija, ani vaišja, pak je šúdra. Někdo může namítnout: "Já nemůžu dělat ani práci šúdry. Nechce se mi dělat nic, jen se bavit." To je důkaz, že je šúdra.

Varnášramské sklony mezi vaišnavy:
transcendentní (džíve-dajá, náma-ruči, vaišnava-séva)
bráhmana (striktní sádhana, odříkání, odpoutanost, filozofie, šloky, sanskrit)
kšatrija (disciplína, systematizace, kontrola)
vaišja (výsledky, obchod)
šúdra (tvrdá práce a zábava, nadměrná péče o tělo)

Směry a cíle odchodu

"...bráhmani, kteří dodržují posvátné obřady, dosáhnou oblasti Pradžápatja (Brahma-loka). "Kšatrijové, kteří nikdy strachy neopustí bojiště, dosáhnou Indrovy oblasti. Vaišjové, kteří přísně dodržují své povinnosti, dosáhnou oblasti Marutů (bohů větru).

"Šúdrové, kteří slouží ostatním, dosáhnou oblasti Gandharvů. Oblast, které dosáhlo osmdesát osm tisíc mudrců, kteří sublimovali své smyslové žádosti, mohou dosáhnout studenti, kteří setrvávají neustále se svými mistry [brahmačáríni]. Oblasti sedmi božských mudrců (sapta-rši) dosáhne obyvatel lesa [vánaprastha].

"Oblast, z níž se mudrc nikdy nevrátí, oblast Brahmanu, Blaženého, je určena asketům [sanjásínům], kteří ovládají svou mysl, vzdají se svých nízkých vášní a sublimují je." (Garuda Purána 1.49.24-29)

Úpadek varnášramy v Kali-juze

"Obyčejní lidé budou pak soustavně odpadat z cesty pokrokové civilizace a zanedbávat zaměstnání podle kast a řádů společnosti a védské příkazy. Bude je více přitahovat hospodářský rozvoj pro smyslový požitek a výsledkem bude nežádoucí obyvatelstvo na úrovni psů a opic." (ŠB 1.18.45)

"Nejnižší z lidí, zmateni iluzorní energií Nejvyššího Pána, se zřeknou původní varnášrama-dharmy a jejích usměrňujících pravidel. Zamítnou koupel třikrát denně a uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství. Když takto zavrhnou čistotu a opomenou Nejvyššího Pána, začnou se řídit nesmyslnými zásadami. Budou si vytrhávat vlasy, a jelikož se nebudou pravidelně koupat a vyplachovat si ústa, zůstanou trvale nečistí. Budou prosperovat na základě smyšleného náboženství. V tomto věku Kali tíhnou lidé více k bezbožným systémům, a v důsledku toho se budou přirozeně vysmívat autoritě Véd, jejím stoupencům, bráhmanům, Nejvyšší Osobnosti Božství a oddaným." (ŠB 5.6.10)

"Brahmačáríni nebudou následovat své sliby a stanou se nečistými, z hospodářů se stanou žebráci, vánaprasthové budou žít ve vesnicích a sanjásíni budou chtiví majetku." (ŠB 12.3.33)

kaler daza-sahasrAni
madbhaktaH samti bhU-tale
ekavarNa bhaviSyaMti
madbhakteSu gateSu ca

"Na 10 000 let věku Kali Moji oddaní zaplní celou planetu. Po odchodu Mých oddaných zde zbyde jen jedna varna [vyvrženci]." (Brahma-vaivarta Purána 4.129.59)

Vaišnavská kniha veršů:
"Všimněte si, že tato fráze (kalau zUdra-sambhavaH) pochází z tohoto verše ze Skanda Purány:

azuddhaH zUdra-kalpa hi
brAhmaNaH kali-sambhavAH

asuddhah - nečistí, sudra-kalpa - jako šúdrové, brahmana - bráhmanové, kali-sambhavah - narození v Kali-juze, současném věku úpadku

V Kali-juze se bráhmanové jistě stanou podobnými (budou se rodit jako) nečistým šúdrům. (Bez samskár a duchovní výchovy jsou bráhmanové z Kali-jugy považováni za šúdry.)

Srovnání společenských systémů

1. definice lidské bytosti

varnášrama: věčná bytost v lidském těle
kapitalismus: hmotné tělo
socialismus: hmotné tělo

2. postoj vůči dharmě a mókše

varnášrama: pozitivní, obě se systematicky rozvíjejí
kapitalismus: neutrální (sekularismus)
socialismus: negativní (považovány za lidmi vytvořené překážky)

3. přirozené rozdíly mezi lidmi přijímány

varnášrama: ano, systematicky rozvíjeny
kapitalismus: yes, nesystematicky rozvíjeny
socialismus: ne (egalitářství)

4. lidé vychováváni a zaměstnáni podle své povahy

varnášrama: ano
kapitalismus: ne
socialismus: ne

5. náklady na vzdělání

varnášrama: guru dakšiná
kapitalismus: placeny přímo
socialismus: placeny v podobě daní

6. kapitál, majetek, vlastnictví zdrojů, řízení výroby

varnášrama: hlavně kšatrijové a vaišjové
kapitalismus: hlavně 'vaišjové'(1)
socialismus: 'šúdrové'/stát (neexistuje soukromý majetek)

7. zdravotní péče

varnášrama: individuální, holistická (ájurvéda), nízká cena, vysoká kvalita
kapitalismus: institucionalizovaná (soukromé firmy), alopatická, kvalita závisí hlavně na ceně
socialismus: státní instituce, alopatická, nízká kvalita (vysoká kvalita jen pro elitu)

8. povaha ekonomiky

varnášrama: stabilní, založena na soběstačnosti a minimalizaci hmotných potřeb
kapitalismus: expanzívní (přebytek reinvestován), založena na výkonu a zisku
socialismus: úpadková (přebytek rozpuštěn), založena na státním plánu

9. doba přetrvání

varnášrama: tretá juga, dvápara juga
kapitalismus: stovky let
socialismus: desítky let

10. ekonomika vs. příroda

varnášrama: uchovávající status quo, nízký dopad na životní prostředí (systém založený na zemědělství)
kapitalismus: expanzívní (vytváří nadbytek), vyčerpává zdroje, externalizuje náklady na životní prostředí
socialismus: úpadkový, vyčerpává zdroje, zanedbává životní prostředí

11. držitelé moci

varnášrama: kšatrijové vedení bráhmany a ekonomicky podporovaní vaišji a šúdry
kapitalismus: 'vaišjové', stát založený na rostoucích daních, totalitní sklony (kapitál > moc > zákony na míru)
socialismus: 'šúdrové', totalitní stát

12. měnový standard

varnášrama: zlato, výměna
kapitalismus: zlato, později nic
socialismus: zlato, státem určená hodnota peněz

13. veřejný dluh

varnášrama: ne
kapitalismus: ano

socialismus: ano (skrytý v 'projídání budoucnosti')

14. daně

varnášrama: 25%(2)
kapitalismus: většinou 50%+ (na Západě)
socialismus: ? (údajně nižší než v kapitalismu)

15. úrok

varnášrama: nízký(3)
kapitalismus: vysoký (lichva)
socialismus: individuální zakázán (neexsituje soukromé vlastnictví)

16. individuální obchodní zisk používán na

varnášrama: investice, dobročinnost
kapitalismus: pro sebe a rodinu, investice, dobročinnost
socialismus: pro sebe a rodinu

17. nezaměstnanost

varnášrama: ne (spolupráce varen)
kapitalismus: ano
socialismus: ne (povinná zaměstnanost)

18. životní úroveň/společenská napětí

varnášrama: hierarchizována (spolupráce varen)/ne
kapitalismus: hierarchizována (potlačena)/ano
socialismus: navenek stejná (s výjimkou elity)/ne (zakázané)

19. pracovní motivace

varnášrama: dharma, zisk (artha), smyslový požitek (káma)
kapitalismus: zisk, smyslový požitek
socialismus: malé podněty, utopická zářná budoucnost (vydrží jen několik let, musí být vynucována), strach z blízké války

20. motivace k dobročinnosti

varnášrama: dharma, dobrá karma, milost
kapitalismus: zisk, sebezviditelnění
socialismus: žádná (vynucené rovnostářství)

Závěr:
Z tohoto srovnání je zřejmé, že kapitalismus a socialismus jsou úpadkové systémy směřující k zániku. Socialismus zanikne dříve.

Poznámky:
(1) uvozovky vyjadřují nekvalifikované postavení z pohledu varnášramy
(2) Manu samhitá 7.126-138
vaišjové: 2% dobytek a zlato, 8,3-12,5% plodiny, 16% ostatní komodity
šúdrové: jeden pracovní den v měsíci (tj. 12 dní za rok, vs 180+ dní v kapitalismu)
vs. středověk v Evropě: jeden pracovní den v týdnu pro pána (14%), desátek církvi (10%)
(3) 2-5% podle varen (Manu samhitá 8.140-144)

Další zdroje

Vadžrasúčika Upanišad ze Sáma Védy popisuje skutečnou povahu bráhmany a v souvislosti s tím komentuje povahu Svrchované Reality. Tato Upanišada vyvrací kastovní rozdíly založené na původu.

Mezi dharma-šástrami (kategorie písem zabývajících se společenskými a náboženskými zásadami) lze nalézt velmi podrobný popis varen a ášramů s jejich úlohami a povinnostmi v Manu-samhitě, zákoníku lidstva:

"V odpověď na otázky určitých mudrců učil (Svájambhuva Manu) ze soucitu ke všem živým bytostem různé posvátné povinnosti lidí všeobecně a také povinnosti jednotlivých varen a ášramů." (ŠB 3.22.38)

"Všichni Manuové přednesli následující modlitby: Ó Pane, my Manuové jako vykonavatelé Tvých příkazů dáváme lidstvu zákony, ale kvůli dočasné nadvládě démona Hiranjakašipua byly naše zákony pro zachovávání varnášrama-dharmy zničeny. Ó Pane, když jsi teď tohoto velkého démona zabil, nastaly opět normální poměry. Prosíme nařiď nám, svým věčným služebníkům, co máme dělat nyní." (ŠB 7.8.48)

Související odkazy:
Kastovní systém Indoevropanů

další v anglickém článku
page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/varnasrama.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)