krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Kšatrija

Varnášrama
Brahmana
Kšatrija
Vaišja
Šúdra

Též kšatrij, druhá nejvyšší ze čtyř varen, tradičně vojenská a vládnoucí třída. Kšatrija znamená držitel kšatry (autority, schopnosti chránit). V moderní době se do kšatrija varny zahrnuje široké spektrum kast značně se lišících svým postavením. Mezi nimi vynikají aristokratické rádžputské dynastie. (Brittanica CD. Verze 97. Encyclopaedia Brittanica Inc., 1997)

Citace: (viz též článek o bráhmanech)

"Když uvážíš svou kšatrijskou povinnost, měl bys vědět, že pro tebe neexistuje lepší zaměstnání než boj motivovaný náboženskými zásadami; proto nemusíš váhat." (BG 2.31)

"Ó Pártho, šťastni jsou kšatrijové, kterým se bez hledání naskytne taková příležitost k boji, otevírající jim brány nebeských planet!" (BG 2.32)

"Hrdinství, síla, odhodlanost, důmyslnost, odvaha v boji, štědrost a vůdcovství jsou přirozené rysy jednání kšatrijů." (BG 18.43)

(Mahárádža Paríkšit ke Kalimu) "Ó, kdo jsi? Vypadáš jako silný, a přesto si dovoluješ zabíjet bezmocné pod mou ochranou! Podle oděvu se vydáváš za božího člověka (krále), ale tvé skutky se příčí zásadám dvojzrozených kšatrijů." (ŠB 1.17.5)

"Když vládci, kteří jsou známí jako kšatrijové, sešli z cesty Absolutní Pravdy a přáli si trpět v pekle, Pán ve své inkarnaci jako mudrc Parašuráma vyhladil tyto nežádoucí krále, kteří připomínali trny na zemském povrchu. Se svojí ostře nabroušenou sekerou se postaral o třikrát sedmero vyhlazení kšatrijů." (ŠB 2.7.22)

"Poté vznikla z paží gigantické podoby virát schopnost ochrany a v souvislosti s ní i kšatrijové, jejichž úkolem je chránit společnost před nepokoji způsobenými zloději a darebáky." (ŠB 3.6.31)

"Kdybys nenasedal na svůj vítězný vůz vyzdobený drahokamy, jehož pouhá přítomnost nahání zločincům hrůzu, kdybys nevydával hrozivé zvuky drnčením tětivy svého luku a kdybys necestoval po světě jako zářící slunce v čele velké armády, jejíž vojáci svým rázným krokem rozechvívají celou zeměkouli, lumpové a darebáci by zrušili všechny morální zákony týkající se varen a ášramů, které stvořil samotný Pán." (ŠB 3.21.52-54)

"Za zbožného je považován král, v jehož státě a městech lidé přísně následují systém osmi společenských skupin (varen a ášramů) a prostřednictvím svého zaměstnání všichni uctívají Nejvyšší Osobnost Božství." (ŠB 4.14.18)

"Jelikož být hlavním velitelem, vládcem státu, prvním, kdo trestá, a majitelem celé planety si zaslouží jedině ten, kdo je dokonale vzdělaný podle zásad védského poznání, Prthu Mahárádža nabídl vše Kumárům." (ŠB 4.22.45)

"Pán Ršabhadeva dokonale znal důvěrné védské poznání, které zahrnuje informace o předepsaných povinnostech všeho druhu, ale přesto i nadále vystupoval jako kšatrija a následoval pokyny bráhmanů týkající se ovládání mysli a smyslů, snášenlivosti a podobně. Tak vládl lidem podle systému varnášrama-dharmy, který přikazuje, aby bráhmanové učili kšatrije a kšatrijové vládli státu prostřednictvím vaišjů a šúdrů." (ŠB 5.4.16)

"S výjimkou mimořádných okolností nemají níže postavené osoby přijímat zaměstnání těch, kdo stojí výše. Pokud taková situace nastane, všichni kromě kšatrijů mohou přijmout způsoby zaopatření obživy, které náleží ostatním." (ŠB 7.11.17)

"Být zdatný v bitvě, nepřemožitelný, trpělivý, srdnatý a štědrý, ovládat potřeby těla, umět odpouštět, být poután k bráhmanské povaze, být vždy srdečný a věrný pravdě - to jsou znaky kšatriji." (ŠB 7.11.22)

"Pán Rámačandra potěšený plným odevzdáním a pokorou Pána Bharaty poté přijal trůn. Pečoval o občany přesně jako otec a občané, plně zaměstnaní povinnostmi předepsanými pro jejich varny a ášramy, jej jako svého otce přijímali." (ŠB 9.10.50)

"Pán Rámačandra složil slib, že přijme pouze jednu manželku a bude se stranit všech ostatních žen. Byl svatým králem a celý jeho charakter byl dobrý, nepoznamenaný hněvem a podobnými sklony. Všechny, a zvláště hospodáře, učil správnému chování v souladu s varnášrama-dharmou. Tak učil veřejnost svými osobními činnostmi." (ŠB 9.10.54)

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/ksatriya.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)