krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Brahmana

Varnášrama
Brahmana
Kšatrija
Vaišja
Šúdra

Též brahmin nebo bráhman ("majitel Brahma"), nejvyšší ze čtyř varen. Tradiční doménou bráhmanů je studium a přednášení svatých písem a učenost.

Bráhmanové jednají jako poradci a ministři vládců. Jejich tradiční postavení je jako kněží sloužící v chrámech a při domácích obřadech. Bráhmana-rodinný kněz (purohita) řídí svatby, pohřby a ostatní obřadní příležitosti.
Čistota bráhmanů je udržována následováním četných omezení, z nichž mnohé se týkají stravy a styku s nižšími kastami. Většina bráhmanů jsou striktní vegetariáni a vyhýbají se určitým zaměstnáním, jako je například orba nebo zacházení s nečistým materiálem jako kůže. Mohou však farmařit a věnovat se takovým zemědělským pracem, které neporušují tato konkrétní omezení. Mohou také přijmout zaměstnání jako domácí služebníci; mnoho zámožných hinduistů má bráhmanské kuchaře, kteří jsou ceněni proto, že příslušníci všech kast mohou jíst jídlo, které připraví. (Brittanica CD. Verze 97. Encyclopaedia Brittanica Inc., 1997)

Citace:

"Ó hubiteli nepřátel, bráhmanové, kšatrijové, vaišjové a šúdrové se liší činnostmi pocházejícími z jejich povahy v souladu s hmotnými kvalitami."
(BG 18.41)

"Klid, sebeovládání, askeze, čistota, snášenlivost, čestnost, poznání, moudrost a zbožnost jsou přirozené rysy, podle kterých jednají bráhmanové."
(BG 18.42)

"Jestliže panovníci neovládají své smysly a urazí a rozlítí bráhmany, pak oheň této zloby spálí celou královskou rodinu a přinese smutek všem." (ŠB 1.7.48)
"Mahárádža Judhišthira, jehož nepřítel se nikdy nenarodil, vykonal své obvyklé ranní povinnosti, ke kterým patřily modlitby, ohňová oběť bohu slunce a složení poklon a věnování obilí, krav, země a zlata bráhmanům. Pak vstoupil do paláce, aby se poklonil starším členům rodiny, ale nenašel tam své strýce ani tetu, dceru krále Subaly."
(ŠB 1.13.31)

"Jsi [král] vždy ochráncem živých bytostí, které si to zasluhují: bráhmanů, dětí, krav, žen a nemocných. Nemohl jsi jim poskytnout náležitou ochranu, když u tebe hledali útočiště?"
(ŠB 1.14.41)

"Súta Gosvámí řekl: Ó učení bráhmanové, Mahárádža Paríkšit pak začal vládnout světu jako velký oddaný Pána podle pokynů nejlepších z dvojzrozených bráhmanů. Vládl se všemi dobrými vlastnostmi, které mu předpověděli zkušení astrologové v době jeho narození."
(ŠB 1.16.1)

"Bráhmanové dostali jako milodary nejen dobře živené krávy, ale také zlato, zlaté mince, lůžkoviny, oděvy, sedadla ze zvířecí kůže, přikrývky, koně, slony, dívky a dostatek země pro zajištění živobytí."
(ŠB 3.3.27)

"Poté přinesli bráhmanům velice lahodné pokrmy, které byly nejprve obětovány Osobnosti Božství, a vzdali jim uctivé poklony tím, že se hlavami dotkli země. Jejich životy byly dokonalé, neboť chránili krávy a bráhmany."
(ŠB 3.3.28)

"Ó Pane, jsi nejvyšší vůdce bráhmanské kultury. Pokládáš postavení bráhmanů za nejvyšší, abys poučil ostatní. Ve skutečnosti jsi Ty nejvyšší uctívané Božstvo, a to nejen bráhmanů, ale i polobohů."
(ŠB 3.16.17)

"Manu odpověděl: Pán Brahmá, zosobněná Véda, se chtěl rozšířit v podobě védského poznání, a proto ze své tváře stvořil vás, bráhmany, plné odříkání, poznání, mystické síly a odmítající smyslový požitek."
(ŠB 3.22.2)

"Nejlepší společností lidských bytostí je ta, která je rozdělená podle vlastností a činností, a v této společnosti jsou nejlepší inteligentní lidé, zvaní bráhmanové. Z bráhmanů je nejlepší ten, který studuje Védy, a z bráhmanů, kteří studují Védy, je nejlepší ten, kdo zná skutečný smysl Véd.
"Lepší než bráhmana, který zná smysl Véd, je ten, kdo dokáže rozptýlit všechny pochyby, a ještě lepší je ten, kdo přísně dodržuje bráhmanské zásady. Lepší než on je člověk osvobozený od veškerého hmotného znečištění a ještě lepší je čistý oddaný, vykonávající oddanou službu bez očekávání odměny."
(ŠB 3.29.31-32)

"Velcí mudrci uvažovali, že i když je bráhmana pokojný a nestranný, neboť je ke všem stejný, přesto nemá zanedbávat ubohé lidské bytosti. Jestliže tak činí, ubývá tím jeho duchovní síly, stejně jako voda vytéká z prasklé nádoby."
(ŠB 4.14.41)

"Mahárádža Prthu neměl jako král soupeře a třímal žezlo vlády nad všemi sedmi ostrovy Země. Kromě světců, bráhmanů a potomků Nejvyšší Osobnosti Božství (vaišnavů) si nikdo nemohl dovolit neuposlechnout jeho neodvolatelných příkazů."
(ŠB 4.21.12)

"Bráhmanové a vaišnavové jsou slavní svými charakteristickými vlastnostmi - snášenlivostí, askezí, poznáním a vzděláním. Díky všem těmto duchovním přednostem jsou vaišnavové mocnější než členové královského rodu. Proto se doporučuje, aby vládci před těmito dvěma společenstvími nedávali najevo svou hmotnou sílu a vyhýbali se přestupkům vůči nim."
(ŠB 4.21.37)

"Pravidelnou službou bráhmanům a vaišnavům lze očistit své srdce. Tak může člověk prožívat nejvyšší mír a osvobození od připoutanosti ke hmotě a být spokojený. V tomto světě neexistuje vyšší činnost, než je služba bráhmanům, neboť tou lze potěšit polobohy, jimž je určeno mnoho obětí."
(ŠB 4.21.40)

"Přestože Nejvyšší Osobnost Božství Ananta jí prostřednictvím ohňových obětí pořádaných ve jménu různých polobohů, nenachází v přijímání potravy skrze oheň takové potěšení, jako když přijímá obětiny prostřednictvím úst oddaných a učených mudrců, neboť tehdy neopouští společnost oddaných."
(ŠB 4.21.41)

"V bráhmanské kultuře je věčně zachováno transcendentální postavení bráhmany, neboť příkazy Véd jsou přijímány s vírou, askezí, naprostým ovládáním smyslů a mysli, meditací a podle závěrů písem. Takto je osvětlen skutečný cíl života, stejně jako se tvář dokonale odráží v čistém zrcadle."
(ŠB 4.21.42)

"Ó ctihodné shromážděné osobnosti, prosím vás všechny o požehnání, abych až do konce svého života mohl na své koruně neustále nosit prach z lotosových nohou takových bráhmanů a vaišnavů. Ten, kdo nosí takový prach na své hlavě, se rychle zbaví všech reakcí vzešlých z hříšného života a nakonec vyvine všechny dobré a žádoucí vlastnosti."
(ŠB 4.21.43)

"Každý, kdo získá bráhmanské kvalifikace - jehož jediným majetkem je náležité chování, jenž je vděčný a přijímá útočiště u zkušených osob - obrdží všechno bohatství světa. Přeji si proto, aby Nejvyšší Pán a Jeho společníci byli spokojeni s třídou bráhmanů, s kravami a se mnou."
(ŠB 4.21.44)

"Každý, kdo uspokojí bráhmany a vaišnavy, může získat vše, co lze v tomto světě i po smrti obdržet jen velice vzácně. A nejen to - získá si také náklonnost příznivého Pána Šivy a Pána Višnua, kteří bráhmany a vaišnavy doprovázejí."
(ŠB 4.22.8)

"Védy jsou Má věčná transcendentální zvuková inkarnace; proto se nazývají šabda-brahma. V tomto světě se bráhmanové věnují jejich důkladnému studiu, a jelikož si osvojují védské závěry, je třeba je rovněž považovat za zosobněné Védy. Brahmanové jsou na úrovni nejvyšší kvality přírody - sattva-guny, a proto jsou neochvějní v ovládání mysli (šama), ovládání smyslů (dama) a pravdomluvnosti (satja). Podávají Védy v jejich původním smyslu a z milosti (anugraha) káží jejich cíl všem podmíněným duším. Praktikují askezi (tapasja) a snášenlivost (titikša) a realizují postavení živé bytosti a Nejvyššího Pána (anubháva). To je osm kvalifikací bráhmanů. Žádná živá bytost není bráhmanům nadřazená."
(ŠB 5.5.24)

"Můj majestát je neomezený, jsem všemocný a Mé postavení je vyšší než postavení Pána Brahmy a Indry, krále nebeských planet. Jsem také tím, kdo udílí veškeré štěstí získané v nebeském království a osvobozením. Bráhmanové ode Mě přesto nežádají hmotné pohodlí. Jsou velmi čistí a nechtějí nic vlastnit; pouze Mi oddaně slouží. Proč by měli o hmotný prospěch žádat někoho jiného?"
(ŠB 5.5.25)

"Tento bráhmana jménem Adžámila zpočátku studoval veškerou védskou literaturu. Byl sídlem dobrého charakteru, mravů a vlastností, neochvějný ve vykonávání všech védských příkazů, velmi mírný a jemný a ovládal svou mysl a smysly. Navíc vždy mluvil pravdu, uměl správně pronášet védské mantry a byl také velice čistý. Měl velkou úctu ke svému duchovnímu mistrovi, bohu ohně, hostům a starším členům domácnosti. Netoužil po falešném uznání, byl spravedlivý a laskavý ke všem živým bytostem a měl dobré chování. Nikdy nemluvil nesmysly a nikomu nezáviděl."
(ŠB 6.1.56-57)

"(Višvarúpa řekl:) Ó vznešní panovníci různých planet, pravý bráhmana, který nemá žádné hmotné vlastnictví, se živí způsobem zvaným šilončana - sbírá obilí, které zůstalo ležet na poli a v tržnici. Tímto způsobem zaopatřují bráhmanové-hospodáři, kteří skutečně dodržují askeze, sebe a své rodiny a vykonávají všechny nezbytné zbožné činnosti. Bráhmana, který chce dosáhnout štěstí hromaděním bohatství jako profesionální kněz, jistě uvažuje na velmi nízké úrovni. Jak bych mohl přijmout takové postavení?" (ŠB 6.7.36)
"Když někdo vystupuje nepřátelsky vůči polobohům, kteří zastupují Nejvyšší Osobnost Božství, Védám, které dávají veškeré poznání, kravám, bráhmanům, vaišnavům, náboženským zásadám a nakonec Mně, Nejvyšší Osobnosti Božství, bude i se svou civilizací velice brzy zničen."
(ŠB 7.4.27)

"Má-li bráhmana všech dvanáct bráhmanských předností (jak jsou uvedeny v knize jménem Sanat-sudžáta), ale není oddaným a cítí odpor k lotosovým nohám Pána, je na nižší úrovni než oddaný, který je z rodiny pojídačů psů, ale zasvětil vše - mysl, slova, činnosti, bohatství a život - Nejvyššímu Pánu. Tento oddaný je lepší než takový bráhmana, protože může očistit celou svou rodinu, zatímco takzvaný bráhmana, který si zakládá na falešné prestiži, nedokáže očistit ani sám sebe."
(ŠB 7.9.10)

"Bráhmana se případně také může ujmout předepsaných povinností vaišji - zemědělství, ochrany krav či obchodu. Může být živ z toho, co získá bez žebrání, žebrat každý den na rýžovišti, sbírat rýži zanechanou na poli vlastníkem, nebo sbírat zrní rozsypané v obchodech s obilím. Tyto čtyři způsoby zaopatření obživy jsou pro bráhmany také přijatelné; z nich každý následující je lepší než ten předchozí."
(ŠB 7.11.16)

"Znaky bráhmany jsou ovládání mysli, ovládání smyslů, askeze, čistota, spokojenost, snášenlivost, přímost, poznání, milostivost, věrnost pravdě a naprostá odevzdanost Nejvyšší Osobnosti Božství."
(ŠB 7.11.21)

"Dvojzrozený bráhmana (dvidža) získává život milostí svých rodičů prostřednictvím očistného procesu zvaného garbhádhána. Existují také další očistné procesy, až do konce života, kdy je vykonán pohřební obřad (antještí-krijá). Kvalifikovaný bráhmana se časem přestane zajímat o materialistické činnosti a oběti a místo toho se s plným poznáním zřekne smyslových obětí ve prospěch činných smyslů, které jsou osvíceny ohněm poznání."
(ŠB 7.15.52)

"Bali Mahárádža nyní získal díky požehnání bráhmanů nesmírnou moc, ale až později bráhmany urazí, bude zničen spolu se svými přáteli a pomocníky."
(ŠB 8.15.31)

"Mahárádža Khatvánga uvažoval: Ani vlastní život mi není dražší než bráhmanská kultura a bráhmanové, které uctívá moje rodina. Co potom říci o mém království, zemi, manželce, dětech a bohatství? Nic mi není dražší než bráhmanové."
(ŠB 9.9.43)

"Můj milý synu, jsme všichni bráhmanové a obyčejní lidé nás uctívají kvůli naší schopnosti odpouštět. Díky této vlastnosti Pán Brahmá, nejvyšší duchovní mistr vesmíru, získal své postavení.
"Povinností bráhmany je rozvíjet schopnost odpouštět, která září jako slunce. Nejvyšší Osobnost Božství Hariho těší ti, kdo odpouštějí."
(ŠB 9.15.39-40)

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/brahmana.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)