krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

O světcích a kriticích

Mádhavánanda dása

český překlad CC-BY-SA: bh. Jan Mareš, březen 2014

Pro osoby usilující o službu a extatickou lásku ke Krišnovi je vyhledávání chyb velkou překážkou. Ve svém výkladu k Čaitanja-čaritámritě Ádi 8.62 Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda popsal kvalifikace vaišnavy:

Znakem vaišnavy je, že je adoša-darší - nikdy nevidí chyby druhých. Každý člověk má samozřejmě dobré i špatné vlastnosti, a proto se říká sadž-džaná gunam ičchanti došam ičchanti pámaráh - každý má jak chyby, tak přednosti. Avšak vaišnava, rozvážný člověk, bere v úvahu pouze dobré stránky druhých, ne ty špatné, protože mouchy vyhledávají hnisavé rány, kdežto včely hledají med.

Šríla Višvanátha Čakravartí Thákura popsal ve svém komentáři Sárártha-daršiní ke Šrímad Bhágavatamu 4.4.12 čtyři druhy svatých osob podle toho, jak vidí dobré vlastnosti a chyby:

asAdhostava sabhAyAmete khalvasAdhava eveti vaktuM sAdhUnasAdhUMzca lakSayati, doSAniti. pareSAM doSAnapi guNeSu prakAravizeSeNa guNAntaHpAtitayaiva ye gRhnanti. yathA kaThorabhASitvaM yadapyasya doSastadapi hitakAritvAdayaM roganivartako nimvarasa iva guNa evetyevaM te sAdhavo mahAnta eva kecidbhavanti. he dvijetyadhikSepe. tatra na bhavAdRzA iti bhavAdRzAstu guNAnapi doSAntaHpAtitayaiva gRhnanti yathAsya yatparopakAritvaM tat paradravya-jighvakSayaiveti doSa evAyamityevaM te khalvasAdhava eva. ye tu doSAn apazyanto guNAneva gRhnanti yathA vaNigayamAtikheyo nistIrNa ityevaM te mahattarAH. ye guNAneva gRhnanti na tu doSAn. tyakta parigrahaH bhikSurayamudarapUramannamAtraM yathA tathA gRhnAti. natu daridraM vahvAzItyevaM tathaiva ye doSAneva gRhnanti, na tu guNAn, yathA bhikSurayamudarapUraM snigdhAnnaM yadatti tadayaM kAmI bhraSTo mantavya ityevaM te asAdhutarAH. ye tu phalgUn tucchAnapi guNAn bahulIkariSNavaH bahulIkaraNazIlAH kimuta phalgUn doSAMstu naiva pazyanti, yathA zItArtatvAdeva madIyavastramapaharannapi zastrapANitve ’pi dayAlutvAdeva na hinasti tvadayaM dhanya ityevaM te mahattamAstathaiva ye tucchAnapi doSAn bahulIkariSNavo guNAnnaiva gRhnanti, yatha; virakto ’yaM vanamapahAya yadgRhasthagRheSu vasati tat pracuradhanaM corayitukAma ityevaM te asAdhutamAH ye tu guNAbhAve ’pi pareSAM guNAneva pazyanti. yathA jagatyasmin ke ’pi duSTA na santi sarva eva sAdhava ityevaM te mahattamAH tathaiva doSAbhAve ’pi pareSAM doSAneva pazyanti tathA jagatyasmin ke ’pi ziSTA na santi, sarva eva duSTA iti te atyasAdhutamA ityevaM sattvatAratamyena sAdhava iti sAdhUnAM dvaividhye ’pyuktena tamap-pratyayena yuktisambhavena ca mahatAM cAturvidhyamAyAtam. tathaiva tamastAratamyena nabhavAdRzA iti avidvadbhavAnaghamityAbhyAM asAdhUnAmapi dvaividhye ’pi yuktyA cAturvidhyam. zuddhasattvasvarUpakalyaNaguNamayabhaktiyogatAratamyena punarapyevaM sAdhUnAmaparAdhatAratasyenAsAdhUnAJcaturvidhyaM jJeyam. evaJca dehabhRtAM priyAtmanastasmin samastAtmani muktavairaka ityAdinA zrIrudrasya sarvatrApi prItimatvena sarvatrAdoSadRSTyA ca atimahattamatvaM teSvavidvadbhavAnaghamityanena tasmin zrIrudre doSamAtra-darzanAt tasya ca sarvAtmatvAt sarvajagatyeva doSadRSTiprAptyA codite parameSThinetyanena brahmaNyapi doSadRSTyA brahmiSThAna bhibhUya ceti mahatsvapyaparAdhena ca dakSasyAtyasattamatvaM dhvanitam.

1) Mahat („vznešená osobnost“) má schopnost vidět u všech něco dobrého. Vnímají u ostatních také chyby, ale domnívají se, že tyto chyby mohou být nakonec jistými metodami změněny v dobré vlastnosti. Pokud tedy mají pocit, že osoba může mít prospěch z toho, že se diskutuje jejích chybách, mohou za vhodných okolností pronášet ostrá slova. Nímová šťáva chutná velmi hořce, ale pokud je podávána správným způsobem, může vyléčit nemoci. Je třeba poznamenat, že mahat nikdy nezavrhne nebo neodsoudí chybující osobu, ale myslí jen na to, jak lze té osobě prospět.

2) Mahattara („vznešenější osobnost“) u jiných také vidí dobré a špatné vlastnosti, ale soustředí se na dobré vlastnosti a chválí je. Když vidí materialistického obchodníka, myslí si: „I když je to požitkář, dobře pečuje o hosty a zaslouží si vysvobození.“

3) Mahattama („zvláště vznešená osobnost“) vidí všechny dobré vlastnosti ostatních lidí a zvětšuje je, přičemž nevidí ani tu nejmenší chybu. Višvanátha popisuje jejich postoj: „Tato osoba mi ukradla oděv, protože jí je zima, a třebaže má zbraň, neútočí na mě, protože je milosrdná. Je ctnostná.“

4) Ati-mahattama („výjimečně vznešená osobnost“) vidí dobré vlastnosti u jiných i tam, kde žádné nejsou. Jejich postoj je: „V tomto světě nejsou žádní špatní lidé. Každý je dobrý.“

Ve stejném výkladu Višvanátha popisuje i čtyři druhy asádhuů, špatných osob charakterizovaných jejich sklonem vyhledávat chyby:

1) Asádhu („špatná osoba“) vidí u ostatních některé dobré vlastnosti, ale předpokládá, že nakonec budou zastíněny nebo zkaženy nějakou chybou. Když asádhu například vidí někoho pracovat ve prospěch někoho jiného, dospěje k závěru, že nakonec bude chtít využít osobu, které pomáhá. Jednoduše řečeno, asádhuové nejsou džentlmeni.

2) Asádhutara („velmi špatná osoba“) je ještě horší. Vidí u ostatních jen chyby a přehlíží jejich dobré vlastnosti. „Tento sannjásí jí rýži s ghí, aby si nacpal břicho. Je chtivý a měl by být považován za pokleslého.“

3) Asádhutama („zvláště špatná osoba“) zvětšuje malé chyby a nevidí vůbec žádné dobré vlastnosti. Višvanátha uvádí příklad: asádhutama bude kritizovat a odsuzovat odříkavou osobu jako „podvodného darebáka“, protože opustila les a žije v domě hospodáře. Asádhutama dospěje k závěru: „Jeho zřejmou motivací je jen to, aby tomu hospodáři ukradl peníze.“

4) Aty-asádhutama („výjimečně špatná osoba“) vidí chyby u všech ostatních, a to i tam, kde žádné nejsou. „V tomto světě nebo v této společnosti není nikdo dobrý. Každý je špatný.“ Tito jsou úplně nejhorší.

Výňatek z čísla 238 Šrí Krišna Kathámrita Bindu, emailového čtrnáctideníku ISKCON Gopal Jiu Publications. Pro informace o zasílání Šrí Krišna Kathámrita Bindu zdarma pište na:
katha@gopaljiu.org

Bibliografie
— Krishnadas Kaviraj Goswami. Sri Caitanya-caritamrta. English translation and commentary by A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhaktivedanta Book Trust. Los Angeles. 1975.
— Srimad Bhagavatam with commentaries by Srila Viswanath Chakravarti Thakur and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Gaudíja Math. Bagbazar. 1992. Bengali.
— Srimad Bhagavatam, Sarartha Darsini commentary of Srila Visvanatha Cakravarti Thakura. English translation by Bhanu Swami. Sri Vaikuntha Enterprises. Chennai, Indie. 2009.

zdroj (bez přepisu komentáře VČT): http://www.dandavats.com/?p=9040

Související články:
Vaišnavská etiketa (Bhakti čaru Svámí)
Sanátana-dharma: vyšší aspekt dharmy

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/svetciakritici.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)