krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Nádí granthy

český překlad CC-BY-SA: bh. Jan Mareš, 2013

04-leden-94 Šjámasundara dása

Nádí granthy

Nyní se dostáváme k předmětu otázky, kterou to všechno začalo, Bhrigu-samhitě. Většina z vás slyšela o Bhrigu-samhitě, jak je zmíněna v Prabhupádových knihách. Co možná vědí jen nemnozí z vás je, že Bhrigu-samhitá (BS) je pouze jedním dílem z celého žánru astrologické literatury nazývané nádí granthy. V sanskrtu znamená slovo nádí řeku, cévu, nerv, lymfatickou trubici a jemné meridiány, které procházejí tělem, jako například Idá, Pingalá a Šušumná nádí, které jsou uvedeny v pránájáma a svara šástrách. Jóga šástry a ájurvéda zmiňují, že v těle existuje 72 000 nádí. Nádí je kanál pro něco, ať se jedná o vodu, krev, lymfu, pránu, elektřinu atd. V případě nádí granth označuje nádí kanál znalostí od určitého rišiho, ve výše uvedeném případě Bhrigua rišiho. (Měl bych poznamenat, že někteří učenci si myslí, že nádí se vztahuje na měření času.)

Měli bychom si pamatovat, že rišiové jsou nadlidští, dokonce se nacházejí nad dévy, protože dévové se rodí z rišiů. Brahmá stvořil Saptarišie, kteří se stali pradžápatii. Ti stvořili dévy, lidi, asury, atd., stejně jako další rišie. Rišiové jsou mimořádně inteligentní a jsou tri-kála-gja, znají minulost, přítomnost a budoucnost. A své znalosti a návody nám předali prostřednictvím těchto nádí granth.

[Nádí grantha pro ty z vás, kteří o tomto tématu nevědí absolutně nic, je kompilace již vypočtených horoskopů s předpověďmi. Jdete za vykladačem, ten vypočítá váš horoskop a pak najde odpovídající list ve své sbírce a přečte předpovědi.]

Každé nádí má jedinečný styl v závislosti na rišim, který je jeho autorem. Formát nádí granthy je obvykle dialog mezi rišim a jeho žákem. Například v mnoha variantách Bhrigu-samhity je dialog mezi Bhriguem a jeho synem Šukráčárjou. (Z nějakého důvodu se v jižní Indii Bhrigu-samhitá nazývá Šukra nádí, nevím proč.) Výjimkou je Saptariši nádí, což je shromáždění Saptarišiů: Atriho, Agastji, Džaiminiho, Songinara, Nárady, Vasišthy a Višvámitry. Těchto sedm mudrců vezme horoskop a diskutuje jej. Někdy se dohadují o výsledku (zejména poslední dva), a tehdy se odvolávají k Párvatí jako rozhodčí sporu.

V jižní Indii existuje mnoho nádí granth. Kromě dvou právě uvedených jsou to Kála Čandra nádí, Vasištha nádí, Šuka nádí (údajně od Šukadéva Gósvámího), Dhruva nádí, Budha nádí, Bhrigu-Nandí nádí, Bhárgava nádí, atd. Dokonce jsem slyšel o Rávana nádí.

04-Jan-94 Šjámasundara dása

Bhrigu-samhitá

Proč byla Bhrigu-samhitá vytvořena? Bhrigu riši byl zřejmě vyděšen z toho, že kopl Pána Višnua do hrudi. Jako prajasčittu tedy stvořil BS. Ve čteních osobě vždy radí: "Autority mi říkají, že pro překonání potíží musí uctívat Višnua, nebo předměty posvátné Višnuovi, jako je kráva."

Bhrigu údajně řekl svému otci Pánu Brahmovi: "Než začneš tvořit živé bytosti, udělám jejich horoskopy." Slyšel jsem od autorit, že úplná Bhrigu-samhitá obsahuje 30 000 000 horoskopů. Můžete se zeptat, že to jistě ani zdaleka nedosahuje celkového počtu obyvatel Indie, o planetě nemluvě. Bhrigu byl velmi inteligentní, vytvořil pouze horoskopy těch, kteří ho budou konzultovat, nikoliv ostatních. Takže celkový počet horoskopů se nemusí blížit celkovému počtu osob. Mnoho z těchto horoskopů zničili nájezdníci. Bhrigu-samhitá je také rozptýlena v různých částech Indie. Není známo, zda má některé určité místo úplnou sbírku. Lze pochybovat, že existuje na jednom místě. Různá střediska tvrdí, že mají "skutečnou" Bhrigu-samhitu. Bhriguovi vykladači jsou v Kheda-Brahma (ve státě Gudžarát), Varánasí, Džaipuru, Hosairpuru, Mumbáí, Kolkatě, atd. Dokonce i můj učitel astrologie v Bengalúru měl část Bhrigu-samhity, kterou ve velké míře používal.

Metoda výpočtu

Každá z nádí granth má jiný základ pro výpočet. Jejich studiem lze vidět různé zdroje, z nichž je odvozen Parášarův systém. Rozdíl v systémech může být radikální. Například Kála Čandra nádí, Dhruva nádí a několik jiných používají nádí amšu. To je velmi podrobné rozdělení jednotlivých znamení zvěrokruhu. Ti z vás, kteří jsou trochu obeznámeni s astrologií, slyšeli o navámše, dašámše, vimšámše, atd., kdy je znamení rozděleno na 9, 10 nebo 20 dílů atd. Parášara Muni předal šódašavargy neboli 16 různých tabulek amš s děliteli 1 až 60. V nádí amše je však každé znamení rozděleno na 150 částí a každé části je pak přidělena púrva a uttará bhaga, což dává skutečný počet 300 částí. Každá část tedy představuje jen 6 minut obloukové délky! To je velmi podrobné, když vezmene v úvahu, že každý stupeň ascendentu trvá v průměru 4 minuty. 1 amša by tak uplynula za 24 sekund (1 vighati). To je opravdu velmi jemná kalkulace. Lagna a všechny planety jsou umístěny v nádí amšách a jsou uváděna čtení.

Naproti tomu v Bhrigu-Nandí nádí (rozhovoru mezi Bhriguem a Šivovým váhanou Nandím) není ascendent ani uveden a předpovědi jsou zcela založeny na tranzitech. V některých nádí jsou pro určení správného horoskopu brány v úvahu nejen planety, ale i linie na dlani nebo tělesné rysy. V některých nádí jsou astrologické důvody vysvětleny v plném rozsahu, v jiných je uvedeno jen málo. Vše závisí na autorovi.

Ne vždy správné

Nádí granthy jako Bhrigu-samhitá mají velmi dobrou pověst pro záhadnou přesnost. Bohužel však své pověsti ne vždy dostojí. Důvodů je mnoho. Vykladač může být nekompetentní. Nemusí mít správný horoskop. Nádí nemusí být velmi dobré, jinými slovy, autor nádí nebyl příliš schopný. Je zde jazyková bariéra. A vykladači nádí jsou někdy podvodníci.

Nádí jsou mezi astrology v Indii, zejména na jihu, dobře známá. Toto téma je často diskutováno na stránkách astrologických časopisů. Častá stížnost zní, že zatímco konkrétní nádí může být velmi přesné co do minulosti a současnosti, naprosto zklame ohledně budoucnosti. Můj učitel astrologie v Kérale, Krišnan Potti, mi řekl, že v životě navštívil mnoho vykladačů nádí, ale zjistil, že pokud jde o k předvídání budoucnosti, je většina neuspokojivá. Řekl mi, že nejlepší, na které narazil, bylo Vasištha nádí v Tandžúru, které bylo na 70% přesné v předpovídání budoucnosti.

Já osobně jsem měl předčítání ze tří různých nádí: Bhrigu-samhity, Šuka nádí a Čandra Kála nádí. První od mého učitele astrologie v Bengalúru, aby zjistil, jestli jsem vhodný student. Čtení bylo pozoruhodně přesné a uvádělo přesná data operací, úrazů, pokroku v životě atd. A dosud se předpovědi také splnily. Kála Čandra nádí bylo také zajímavé, ale ne tak přesné jako čtení z Bhrigua. Zatímco čtení Šuka nádí bylo přesné v některých místech a potvrdilo to, co říkala jiná čtení, nebylo tak přesné ohledně budoucnosti. Z těchto tří jedno řeklo, že se rozhodně ožením, jedno řeklo, že se rozhodně neožením, a další řeklo, že by to mohlo být tak i tak. Zatím jsem se neoženil, ale chtěl bych počkat pár let, než řeknu, které mělo pravdu.

Je třeba mít na paměti, že dovednost vykladače je také důležitá. Muž, který vykládal můj horoskop od Bhrigua, byl sám dokonalý astrolog, u Čandra Kála nádí méně a u Šuka nádí byl nejméně kvalifikovaný, neboť je jen zdědil po svém zesnulém otci. (Tato nádí jsou uchovávána v rodinách po generace.)

Navštívil jsem otce onoho vykladače Šuka nádí a nechal si od něj číst již v roce 1981. Jeho dům byl plný tisíců starých rukopisů na palmových listech, které byly v jejich rodině více než 800 let, jak řekli. Přesto jsem nebyl čtením nijak nadšen. Měl jsem mnohem lepší čtení od obyčejných astrologů. Je chyba si myslet, že čtení nádí jsou vždy lepší než čtení od dobrého astrologa.

Někdy je příčinou špatného čtení špatná shoda mezi vaším horoskopem a horoskopy, které má vykladač k dispozici. Tím myslím, že horoskopy v jeho držení nemusí být přesně stejné jako ten váš. Možná se jedna planeta liší znamením nebo navámšou. A čtení se může mýlit v případě, že vykladač sám není tak dobrý astrolog, nebo se vám může snaží zalichotit.

Naprosto správné čtení může zcela pokazit nesprávný překlad. Pamatujte, že v případě správného nádí je používané lipi (písmo) často nějaká archaická odrůda, kterou dovedou číst pouze vyškolené osoby. Například grantha lipi je speciálně navržený soubor tamilských písmen sloužících k přepisu sanskrtu. (Stejně jako používáme písmena latinky s diakritikou pro sanskrt.) Takže nejprve vykladač překládá ze sanskrtu nebo archaické tamilštiny, telegu nebo jiného jazyka do místního jazyka. To proto, že většina z nich neumí anglicky. Pak nějaká třetí strana, která nemusí znát astrologii nebo konkrétní žargon nádí nebo to může být špatný tlumočník, tlumočí to, co vykladač říká, do angličtiny. Jak můžete vidět, existuje spousta míst, kde se lze dopustit chyby i v případě, že vykladač je upřímný a má ve svém držení skutečné nádí. Ale nejčastější příčinou špatných čtení je podvádění.

06-leden-94 Vaidjanáth dása

Slyšel jsem i jinou verzi o tom, proč byla Bhrigu-samhitá vytvořena. Když si prý Bhrigu Muni uvědomil, že on i všichni bráhmani jsou prokleti Lakšmí déví, rozhodl se poskytnout svým potomkům počestný zdroj obživy vytvořením Bhrigu-samhity a jejím svěřením potomkům své rodiny.

06-leden-94 Šjámasundara dása

Podvádění

Stejně jako všechno ostatní na světě, co dosáhlo nějaké slávy nebo hodnoty, i ve světě astrologie existují padělané nádí granthy a naprosté podvádění. Slyšel jsem o různých způsobech podvádění, ale zde jich zmíním jen několik.

U legitimních nádí se často musí klást některé otázky, aby se našel váš palmový list. Mohou se zeptat, kolik bratrů máte, jak se jmenuje vaše matka, jestli jste měli nehodu, atd. Mohou také zkoumat vaši dlaň kvůli speciálním liniím nebo hledat znamínka na vašem těle. Čaja šástrí (čaja - stín) bude měřit váš stín a tento údaj použije jako referenci! Pomocí těchto informací se snaží najít váš aktuální horoskop.

Falešní vykladači shromažďují všechny informace, které jim dáte, a to buď na přímou otázku nebo shodou okolností. Když zjistí, že jich mají dost, řeknou vám, že se pokusí najít váš horoskop. Po nějaké době se vrátí a řeknou, že jej teď nemohou najít, prosím, vraťte se zítra. Když se druhý den vrátíte, opět hledají váš horoskop a po chvíli oznámí, že jej našli. Když začnou horoskop číst, jste překvapeni, jak mnoho podrobností z vašeho života čtení obsahuje. Jste přesvědčeni o tom, co dosud řekli, a tak je požádáte, aby pokračovali, a oni čtou dál vaši budoucnost. Možná, že je dobrá, a vy jim šťastně zaplatíte navíc za své nadcházející štěstí. Možná, že je temná, a oni vás přesvědčí, abyste udělali nějakou jagju nebo si koupili nějaký šperk pro odvrácení zla. Je to ale všechno podvod.

Děje se to, že vezmou informace, které jste jim dali a zapletou je do nějaké poezie se standardními slokami. Mohou být kreativní. Dejme tomu, že jméno vaší matky je Rose. Bylo by neuvěřitelné, kdyby skutečně uvedli, že jméno vaší matky je Rose. Jak by to bylo v tamilské či sanskrtské knize možné? Řeknou tedy, že jméno vaší matky je Pušpa, protože je pojmenovaná po květině. To je uvěřitelné. Někteří opravdu kreativní podvodníci jsou známi tím (když jde o hodně peněz), že si seženou vaše telefonní číslo a volají do místa vašeho bydliště, aby získali ještě více informací a zapletou je do příběhu, který o vás vytvářejí. Pak, když se rozhodli, co bude řečeno, dají to na palmový list nebo papír a použijí zvláštní chemikálie urychlující stárnutí, aby papír nebo palmový list vypadaly mnohem starší, než ve skutečnosti jsou. Mnoho lidí je tímto způsobem ošáleno.

Nyní uvedeme zkušenosti dvou oddaných s předčítáním nádí, zejména Bhrigu-samhity.

Bahuširova zkušenost

Můj duchovní bratr Bahuširá Prabhu mi řekl o některých zkušenostech, které měl před několika lety, když jel do Hosairpuru navštívit Bhrigu šástrí. On a jeho skupina navštívili několik vykladačů. Někteří byli upřímní a prostě přiznali, že nemají jeho horoskop k dispozici.

Další byl jednoznačný podvodník. Bahuširá řekl, že zatímco byli zaneprázdněni rozhovorem s astrologem, přišel pošťák s dopisem od Indíry Gándhíové. Velmi působivé. Ale začali mít podezření, že je něco špatně, když přišli další den zpět, a pošťák doručil další dopis od Indíry Gándhíové. Po dotazech zjistili, že pošťák byl najat, aby doručoval falešné dopisy od Indíry Gándhíové kdykoliv byli "oběti" s astrologem, aby "oběti" přesvědčili, jak je dobrý.

Při jiné příležitosti byli domě nějakého Bhrigu šástrího a mluvili s astrologem. Bahuširá řekl, že musí na záchod, vstal a šel za dům. Tam uviděl muže používajícího stárnoucí chemikálie na nový horoskop, a tak ho chytil při činu falšování Bhriguova čtení.

Gaurángova zkušenost

Další duchovní bratr, Gauránga Prabhu z Vancouveru, měl zkušenosti s Bhriguovými vykladači z Hosairpuru. V roce 1989 on a Rámešta Prabhu navštívili dobře známého Bhriguova vykladače v Hosairpuru, ženu. Astroložky jsou v Indii naprosto vzácné a najít ženu předčítající Bhrigua je ještě vzácnější. Pravděpodobně je pouze jedna. Gauránga Prabhu mi řekl, že si nemůže vzpomenout na její jméno, ale bylo mu řečeno některými bývalými oddanými (Drew Lawrence - Durjódhana Guru), že tatáž Bhriguova vykladačka navštívila v nedávných letech USA.

Gauránga Prabhu, který žil v Indii mnoho let a setkal se s mnoha astrology v jižní Indii a ostatními vykladači nádí, atd., byl znechucen svou zkušeností s ní. Nejprve ze všeho si stěžoval, že první den dělají velkou show a ptali se ho na všemožné otázky o jeho rodině a životě obecně. Pak mu řekli, aby se pro své čtení vrátil další den, protože zabere nějaký čas, než najdou jeho horoskop.

Při jeho čtení příští den si vykladači mysleli, že na něho zapůsobí tím, že mu při čtení oznámí den, kdy je přijde navštívit, že jméno jeho manželky začíná na "M", jméno jeho dcery na "R", atd. Všechno, co jim Gauránga řekl den předtím. (Na den mohli přijít sami.) Zbytek čtení (který, jak řekl, byl nezajímavý) tlumočil syn té ženy, byl zapsán a předán Gaurángovi. To bylo před více než 5 lety. Během této doby se podíval na předpovědi a neviděl, že by se kterákoliv splnila. Řekl však, že už se na ně nějakou dobu nepodíval a znovu je zkontroluje.

Řekl mi, že na něho nezanechali nijak dobrý dojem a nikdy je znovu nekonzultoval. Řekl, že v průběhu let měl mnohem lepší čtení od ostatních astrologů, jasnovidců, atd.

Řekl, že Drew Lawrence měl čtení, které se Drewovi líbilo, ale možná proto, že Drew strávil v Indii velmi málo času, a nemá zkušenosti s indickými způsoby. Nebo to mohlo být proto, že opravdu dostal dobré čtení. Někdo by se musel Drewa zeptat, aby se zjistilo, proč si myslel, že je tak dobré.

Gauránga mi dovolil uvést jeho jméno, takže pokud někdo chce více informací o jeho zkušenosti, může ho kontaktovat ve Vancouveru.

Májávádí

Dokonce i když dostanete pravého vykladače, s největší pravděpodobností je to májávádí. Vzpomínám si jak jednou, když jsem byl nový oddaný a cestoval jsem po Indii, jeden zkušený oddaný mi řekl něco, na co nikdy nezapomenu. "Pokud budeš škrábat povrch Inda dostatečně dlouho, ukáže se, že je to májávádí." To je obecně pravda zejména o astrolozích. Musíte být velmi opatrní na to, co říkají a jak přijímat jejich rady. Jen si představte, jak jsem se cítil, když mi jeden vykladač nádí řekl, že dosáhnu sájudžja mukti. Myslel si, že mi říká tu nejlepší věc, kterou duchovní aspirant může dosáhnout. Byl zmaten kyselým výrazem v mé tváři a mým očividným znechucením z této myšlenky. Májávádí nemohou pochopit mysl oddaného.

Další bod ke zvážení je, že jak jsem již uvedl, čtení i v těch nejlepších nádí nejsou vždy 100% přesná, a tak by bylo pošetilé udělat velmi důležité rozhodnutí na základě toho, co říkají, aniž bychom získali druhý názor.

Výjimka by byla, kdybyste konzultovali stejné nádí po léta a předpovědi by byly vždycky pravdivé. Pak byste se pravděpodobně mohli bezpečně pustit do svého plánu. Ale i v případě stejného vykladače by další nová osoba nemohla mít stejnou důvěru, protože nádí pro ně nemusí fungovat, pokud vůbec.

08-leden-94 Šjámasundara dása

Astrologie vs. oddaná služba?

Nedávno jsem slyšel, že jeden Bhrigu šástrí důrazně doporučil jednomu oddanému, aby nestavěl chrám Gaura-Nitáie. Šástrí může mít pravdu, ale jak to víme? Kolik zkušeností se šástrího předpověďmi ten oddaný má? Mé pochopení bylo takové, že to bylo poprvé, co ten oddaný konzultoval BS. Je možné, že se Bhrigu šástrí, i když pravý, mohl mýlit z důvodů, které jsem již zmínil. V takové situaci by bylo vhodné získat druhý názor. Mohla by být provedena prašna, aby se zjistilo, zda skutečně existuje nebezpečí, nebo vybrána vhodná muhúrta pro kompenzaci obtíží.

Právě v takových situacích Šríla Prabhupáda mluvil proti zneužívání astrologie. Nedávno Džagadíšánanda Prabhu publikoval zajímavou pasáž, která vrhá světlo na současnou situaci Bhrigu šástrí vs. Gaura Nitái.

"Samozřejmě, že se tento příběh týká běžných světských astrologů. Šríla Prabhupáda jednou komentoval tyto druhy astrologů v dopise Dévamají dásí 1.9.75.
Šríla Prabhupáda: "Pokud jde o astrologii, neměli byste poslouchat tyto tzv. astrology - striktně se jim vyhýbejte. Ani je nenavštěvujte. K čemu je dobré je navštěvovat?..."

... Osobně jsem nedávno mluvil s Dévamají dásí o tomto dopisu. Historie je taková, že někteří oddaní navštěvovali karmí astrology a tito astrologové podle tranzitů Měsíce říkali oddaným, kdy by měli jít na sankírtan a kdy ne. Výsledkem bylo, že přiváděli oddané zcela na mentální úroveň. Napsala tedy Šrílovi Prabhupádovi, aby se přesvědčila, zda souhlasí s touto praxí, kterou považovala za odchylku od jeho pokynů. Zajímavé je, že je sama také astroložka, ale myslela si, že chodit za těmito karmí astrology je špatné a Šríla Prabhupáda souhlasil.

Pokud jde o oddanou službu, musíme být velmi opatrní ohledně získávání pomoci od osob, jejichž duchovní předchůdci a loajality nejsou známé. Kdo je náš skutečný vůdce? Šríla Prabhupáda nebo Bhrigu šástrí? (Nemám žádný problém s Bhrigu Munim, pochybuji o těch ostatních.)

Pamatujte si, jak rád říkám: "Astrologie je dokonalá, astrologové ne." V takové situaci bych se raději přidržel Šríly Prabhupády, kterého znám a věřím mu, než omylnému astrologovi s neznámými duchovními loajalitami.

Na začátku této konference jsem se zeptal, jaké jsou důvody, že síly u moci tak pomalu uznaly hodnotu astrologie v ISKCONu. Kdo jim může mít po tomto debaklu za zlé, že vrhají pochybující pohled na astrology. To je důvod, proč jsem usiloval o nějaký certifikační program na ochranu oddaných. Ve svých doporučeních pro kvalifikace astrologa jsem uvedl několik bodů, jedním z nichž je:

"5. Žádný astrolog by neměl doporučit jakékoliv jednání, které by bylo na újmu duchovního života svého klienta."

Zdá se mi, že výše uvedený případ, ve kterém astrolog odradil oddaného od postavení chrámu, je jasně v rozporu s duchovními pokyny našeho Gurua Mahárádže a nikdy k němu nemělo dojít. Naštěstí oddaní měli dost rozumu, aby ignorovali radu těchto dvou astrologů a drželi se pevně pokynů Šríly Prabhupády.

Jen doufám, že nebudu hozen do jednoho pytle s těmito ostatními astrology.

Okamžitá karma

Chtěl bych zmínit, že i osoby, které mají legitimní nádí granthy, je mohou zneužít. Vím o jednom muži, který měl nádí, dělal turné po celém USA a prováděl čtení za hodně peněz. Jednoho dne padl na zem mrtvý jako špalek následkem silného infarktu, i když mu bylo jen 32 let. Astrologové mají za to, že utrpěl reakci na zneužití šástry pro nepoctivé účely.

V poslední části své otázky se Bir Krišna Svámí ptal, jestli v ISKCONu máme někoho, kdo je kvalifikovaný provádět Bhriguova čtení.

V Detroitu je prý jeden oddaný, indický chlapec z Gudžarátu, který byl vychován, jak říká, v Bhriguově ášramu. Osobně jsem se s ním setkal, slíbil, že udělá můj horoskop pomocí Bhrigu-samhity, ale nikdy jej neudělal. Pořád se vymlouval. Jednou dokonce řekl, že jej vypracoval, ale že není správná doba jej číst atd. Zdálo se, že je rozrušen tím, že znám astrologii a že by to nějak mohlo ovlivnit čtení, nebo že bych nebyl spokojen. Zdálo se mi velmi podivné, že čtení neprovedl a neustále uváděl výmluvy, které jsem nikdy předtím neslyšel, když jsem byl v Indii. Po asi dvou letech přemlouvání, aby mi provedl čtení, jsem to nakonec vzdal. Takže nemohu říci, jestli je skutečně schopen čtení BS provést.

Jediný člověk, o kterém vím, že je schopen čtení BS a je členem ISKCONu, je čtvrtý syn mého učitele astrologie Šaší Kanta Džaina. Subandžaja Prabhu je žák JPS a je to velmi zkušený astrolog. Vzhledem k jeho pracovnímu vytížení a slabému zdraví však pochybuji, že by on nebo někdo z jeho rodiny provedl pro kohokoliv úplné čtení BS. Nyní si uvědomuji, že jsem měl štěstí, že se mi dostalo čtení BS od jeho otce.

vs Šjámasundara dása

Toto je konec této série o školách astrologie a Bhrigu-samhitě.

11-květen-94 Džagadíšánanda dása

V pokračující diskuzi o nádí Šjámasundara vypráví tento příběh ze života B.V. Ramana:

"Ze sérií setkání, která jsem s ním měl od roku 1936, jsem získal tyto informace o nádích. Nádí astrologové obvykle prožívají v konečné fázi života mentální a finanční úzkost. Nikdo by neměl vlastnit nádí, neboť to jemu a jeho rodině způsobí pohromu. Nikdy neodhalil, proč dospěl k tomuto závěru. Třikrát se oženil. Kromě poslední manželky, se kterou tehdy žil, první dvě zemřely za tragických okolností. Měl pocit, že mnoho populárních nádí je založeno na kšudra mantrách [To znamená systém uctívání nízkých bytostí. Tyto bytosti jsou na mnohem nižší úrovni než dévatové, jde v podstatě o to, co nazýváme černá magie.] a pokud se předepsané praktiky neprováděly správně, vládnoucí duch proklel majitele nádí!"

Je zajímavé poznamenat, že jedna dobře známá Bhrigu šástr(in)í ztratila asi před rokem syna. Měl dobré zdraví a měl být dalším vykladačem v ášramu v Hosairpuru. Jednoho dne náhle zemřel. Tuto vykladačku Bhrigu-samhity jménem Snéha, představil mnoha oddaným v ISKCONu Naliní Kanta. Jsem stále více přesvědčen o tom, že bychom s těmito lidmi neměli mít nic společného. Dejte si pozor! Jsou to pěkní kultivované hinduisté, ale nejsou si vědomi Krišny ani v té nejbujnější fantazii. Nyní vidíme, že se ve skutečnosti zabývají černou magií. Mám docela dobrý vztah s Naliním Prabhuem, ale mělo by být známo, že je prezentuje jako striktní vaišnavy a představitele Šríly Prabhupády, což ve skutečnosti nejsou. Samozřejmě můžeme vždy udržovat přátelství se všemi lidmi, ale neměli bychom být zmateni jejich nesprávným výkladem striktních duchovních principů.

Tento závěr přichází po dlouhé známosti s Naliním a Snéhou. Nemyslete si tedy, že je to jen náhlá realizace. Měl jsem čtení od Snéhy a pozoroval jsem, jak se Naliní chová v blízkosti těchto lidí, nyní po dobu tří let. Nemám také zájem zničit některou ze zúčastněných stran pomocí klepů. Mám zájem o to, aby se ostatní oddaní a tzv. astrologové také dozvěděli o skutečných védských přikázáních astrologie učeným způsobem, jak nám je Šjámasundara představuje zde na COMu. Etiketa a soucit by měly mít přednost, zejména mezi těmi, kteří jsou nebo byli ve spojení s hnutím Šríly Prabhupády.

Džagadíš

11-květen-94 Šjámasundara dása

Džagadíša řekl: "Nyní vidíme, že se skutečně zabývají černou magií."

Opravdu používají kšudra mantry?

vs Šjáma

12-květen-94 Džagadíšánanda dása

Nejsem si jistý, ale nezdá se poněkud neobvyklé, že její syn zemřel tak náhle? Když jsem četl tvůj příspěvek o vykladačích nádí, kteří praktikovali tyto mantry a jejich výsledná neštěstí, vzpomněl jsem si na tuto událost se synem Snéhy.

Víra v nádí astrologii

Autoři:
Express Starteller
Šjámasundara dása

Editoval bh. Jan

04-IV-99 Šjámasundara dása

Hare Krišna
Mám jednoho známého, oddaného, který původně neměl žádnou víru ve védské astrology. Prochází jistými životními změnami jako poněkud rozčarovaný bývalý Harikéšův žák a nějak se dostal k védskému astrologovi v Indii. Astrolog ho požádal jen o otisk jeho palce a z něho byl schopen načrtnout jeho život až do té míry, že mu řekl jména jeho rodičů. Nyní má můj přítel ve védskou astrologii velkou víru. Astrolog mu dal i některé předpovědi a rady ohledně budoucnosti.

Moje otázka zní: je opravdu možné načrtnout do takové míry život člověka z otisku palce nebo jde o případ šudra dévatů? Můj problém je, že pokud je tato "astrologie" ve skutečnosti dílem šudra dévatů, náčrty budoucnosti mohou být k ničemu.

váš služebník
Jadu Šréštha

Vážení Mahárádžové, Prabhuové a Matádží,

ve svém dopise jsi neuvedl, jakého astrologa tvůj přítel navštívil.

Existují nádí texty, které jsou založeny na otisku palce. Když jsem měl čtení ze Šuka nádí, také se podívali na můj otisk palce, ale nebyla to výlučná metoda.

Také jsem slyšel o Rávana-samhitě (nádí), která je založena na otisku palce.

Zda se astrolog musel či nemusel radit s "kšudra dévaty" (ne šudra), nemůže být s konečnou platností usouzeno jen z toho, že použil otisk palce. Existují pravé systémy nádí, které používají otisk palce jako počátečního bodu pro čtení.

Níže naleznete článek o Kaušika Agastja nádí. Na tento článek má autorská práva Express Starteller. Jedná se o novější astrologický časopis vydávaný v Indii, jejich web je www.starteller.com.

Vzhledem k tomu, že tento vykladač nádí žije v Čennai, možná ho zná JS Bhánu Svámí nebo by ho mohl navštívit a vyzkoušet, jak je dobrý.

váš pokorný služebník Šjámasundara dása

PS: To, že jsem prezentoval níže uvedený článek, neznamená, že s touto osobou souhlasím. Nikdy jsem se s ní nesetkal. Pouze poskytuji informaci pro vzdělávací účely.

Nádí astrologie - tajemství objasněno

Rozhovor měsíce

Pan Durai Subburathinam - nádí astrolog

Zrozenci, jejichž listy vlastníme, jsou předurčeni k tomu, aby k nám přišli ve vhodném věku uvedeném na listech z kterékoliv části světa.

Nádí astrologie je cenný dar, který nám předali naši inteligentní předkové. Nicméně je celkem škoda, že je třeba poznamenat, že žádná jiná podoba astrologie nebyla tak kritizována nebo manipulována jako nádí astrologie. Vzhledem k oblaku tajemství obklopujícímu nádí astrologii si s důvěřivou veřejností zahrává množství šarlatánů. Lidé by si měli být vědomi skutečnosti, že také existují upřímní, oddaní vykladači nádí, kteří vlastní skutečné palmové listy přepsané našimi starověkými rišii. Tito upřímní vykladači nádí více než touží odstranit pochybnosti v myslích nevěřících Tomášů. Náš tým EST navštívil pana Durai Subburathinama z Kaušika Agastja Nádí Džothida Nilajam v Tambaram, Čennai. Středisko nádí pana Durai Subburathinama požívá víry a úcty tisíců lidí, kteří vyzkoušeli pravost listů, které vlastní.

Pan Subburathinam v tomto poučném článku nabízí několik rad, kterými může veřejnost rozlišit pravé vykladače nádí od podvodníků.

Q: Pane, zdá se, že máte dobrou sbírku starých palmových listů. Mohl byste nám říci o historii těchto palmových listů?

A: Ano. Původ těchto listů lze vysledovat do doby asi před 2000 lety. Později během britské nadvlády se Britové velmi snažili získat tyto druhy starých listů, které se zabývají bylinářstvím, alchymií, různými druhy rasájan, kájakalpou k prodloužení života, různými odvětvími věštění atd. V některých jsou vysvětlena základní pravidla moderních vědeckých vynálezů. Britové velmi dychtili je všechny získat, ale nechali některé astrologické listy svým věrným. Některé byly také dány do aukce. Lidé patřící do určité kasty, kteří se specializují na astrologii, koupili tyto listy a vydělávali si na živobytí předčítáním nádí. Je to pro nás dědičná profese. Patříme k místu zvanému Vaithíšvaran Koil v jižním Tamil-nádu. V předčítání nádí nás vyškolili starší členové rodiny. Jazyk je poetický a písmo je také odlišné. Je stejné jako ve strověkých chrámech. Máme jen určité množství ze sbírky listů. Zrozenci, jejichž listy jsou zde, k nám tak či onak přijdou ve věku uvedeném na listech z kteréhokol iv koutu světa. Listy nejsou jen pro Indy, ale i pro cizince patřící k jiným náboženstvím. Ten, kdo je předurčen k tomu, aby se podíval do listů, k nám přijde ze své vlastní vůle. Samotné slovo "nádí" v tamilštině znamená "(předurčen), aby přišel z vlastní vůle".

Otázka: Chcete říci, že nemáte listy těch, kteří nejsou předurčeni k vám přijít?

Odpověď: Přesně tak. Oni dokonce ani nemusí vědět, že takový druh astrologie existuje. Na listech je vyznačen dokonce i přesný věk, kdy je zrozenec předurčen, aby k nám přišel. Takže naši profesi neinzerujeme. Ten, kdo je předurčen přijít, přijde. Základem našeho systému je víra.

Otázka: Jaký je první krok v nádí astrologii?

Odpověď: Sejmeme otisk pravého palce u mužů a levého u žen. Nemusíte uvést své jméno, místo nebo horoskop.

Otázka: Jak pokračujete s otiskem palce dál?

Odpověď: Linie na palci jsou zařazeny do 1008 druhů. Palmové listy jsou uspořádány podle těchto druhů. Zjistíme konkrétní typ linie na palci a vezmeme odpovídající sadu palmových listů. Například konkrétní typ se nazývá lastura s kruhem. Mezi nimi existují mnohá pododdělení založená na počtu bodů na palci. Otisky s 5 nebo více body jsou velmi vzácné.

Otázka: Jaký je význam nádí astrologie?

Odpověď: Existuje dvanáct kapitol (částí). První kapitola obsahuje zrozencovo jméno, jména rodičů, současné údaje o povolání, bratry, sestry, děti, životního partnera a souhrn budoucích předpovědí pro všechny dvanáct bhav. K dispozici je také poetický popis postavení planet ve zrozencově horoskopu. Další kapitoly se složitě zabývají každým aspektem vašeho života. Například pátá kapitola pojednává o dětech, jejich zrození, smrti, důvodech bezdětnosti, adopci, budoucím životě dětí, opravných opatřeních atd. Sedmá kapitola uvádí dobu svatby, jméno, ascendent a postavení planet v horoskopu životního partnera a život po svatbě. Kapitoly 2 až 12 poskytují budoucí předpovědi až do konce života od data čtení této kapitoly. K dispozici jsou čtyři další kapitoly - kapitoly 13 a 14 se zabývají předchozím životem a v něm spáchanými hříchy. Rovněž jsou uvedena opravná opatření, jak se zbavit vlivu hříchů z minulého života. Kapitola 15 předepisuje léky a metody stravování při chronických onemocněních. 16. kapitola poskytuje podrobné předpovědi pro aktuální období daša a bhukti. Kromě nich existuje také speciální kapitola pro "prašnu", kde je zodpovězen každý dotaz. Ty všechny byly sepsány před stovkami let našimi mahárišii.

Otázka: Úžasné. Jak je to ale možné?

Odpověď: S Boží milostí byli naši mahárišiové schopni hodně předvídat. Předvídali a předpověděli druh jména a událostí v životě osoby narozené v určitém okamžiku s odpovídajícími postaveními planet. Nádí astrologii sepsali "sapta rišiové" - Vasišta, Agastja, Kaušika, Šukar a další. Mudrc Agastja psal v tamilštině. Ostatní sanskrtské texty byly do tamilštiny přeloženy. Marathský král Sarabhodži a králové dynastie Čóla měli záštitu nad tímto druhem astrologie a sponzorovali překlady.

Otázka: Mohl byste se s námi podělit o některé své zkušenosti?

Odpověď: Chtěl bych říci lidem, že jsme jen "vykladači nádí". Čteme a vysvětlujeme to, co je napsáno na listech. My sami nic nepřidáváme. Někteří klienti jsou podrážděni, když jsou některá fakta nepříjemná. My si nemůžeme pomoci. S nejvyšší trpělivostí odstraníme jejich pochybnosti. Radí se s námi obyčejní lidé i VIP ze všech oblastí života. Ukazujeme jim konkrétní list, kde jsou uvedeny předpovědi pro zrozence. Někteří z našich zákazníků jsou schopni číst listy sami. Někteří si dokonce koupí své listy, aby si je uchovali.

Otázka: Mohl byste vybrat list jednoho z nás z EST?

Odpověď: Ano. Samozřejmě. Můžete si dokonce vyfotografovat jména na listu. (List byl okamžitě vybrán podle otisku palce. Jména a další podrobnosti zrozence byly ověřeny týmem EST a byly pořízeny fotografie.)

Otázka: Existuje obecná stížnost, že vykladači nádí sbírají hodně informací od klienta samotného. Jaká je vaše odpověď na tuto otázku?

Odpověď: Některé listy uvádějí plné jméno zrozence. Na některých jsou jména pouze nepřímo načrtnuta a uvádějí podrobnosti o počtu písmen ve jméně, vodítka od příslušného božstva atd. V těchto případech klademe otázky, abychom našli správný list. Říkáme klientům, aby odpovídali jen "ano" nebo "ne" a nic víc. Můžete si také ověřit váš horoskop s popisem horoskopu uvedeného na listu. Bez pravdy a integrity nemůžeme přežít tolik let a generací. Samozřejmě že existují místa, kde jsou falešné listy. Nebudou vám schopni ukázat list s vaším jménem a dalšími podrobnostmi.

Otázka: Existuje také názor, že opravná opatření navrhujete pouze vy a že se jedná o triky na vydělávání peněz.

Odpověď: Ne, to není vůbec pravda. Pouze čteme opravná opatření uvedená v konkrétní kapitole. Opravná opatření obvykle představují návštěvy určitých chrámů, krmení chudých atd. Nikdo není nucen je konat. Opravná opatření jsou v listech navržena podle odpovídajících hříchů. Klienti si je mohou ve svých listech sami ověřit. V některých případech při čtení 13. kapitoly existuje náznak dát almužnu vykladači nádí pro uchování listů. On pomáhá zrozenci změnit své hříchy tím, že ho informuje o jeho púrva-karmě. Ty jsou však jen dobrovolné.

Otázka: Tato opravná opatření skutečně omezují potíže?

Odpověď: Ano. Viděl jsem mnoho lidí, kteří z nich měli prospěch. Dostáváme od klientů zpětnou vazbu. Jsou spokojeni s našimi službami a přivádějí své přátele a další příbuzné ke čtení nádí.

Otázka: Lidé říkají, že musí čekat hodiny, aby se jim dostalo čtení nádí. Do jaké míry je to pravda?

Odpověď: Doba závisí na zjištění otisku palce. Některé otisky jsou zjištěny snadno a odpovídající listy se najdou brzy.

Otázka: Viděl jsem venku čekat mnoho cizinců, aby vás navštívili. Jak daleko se věří nádí astrologii?

Odpověď: Mám klienty z USA, Kanady, Japonska, Hong Kongu, Singapuru, Srí Lanky, Malajsie a dalších míst. Mají naprostou důvěru v předčítání nádí. Někteří dokonce (zašlou?) své otisky palce a získají předpovědi. Máme zde překladatele, abychom jim posloužili.

Otázka: Budou se vaše děti zabývat stejnou profesí?

Odpověď: Ano. Naše děti mají také zájem o tuto profesi a učí se staré písmo a další jazyky. S požehnáním našich předků budeme pokračovat po generace.

Otázka: Otisky palce jsou vědecky jedinečné a jsou používány pro právní účely. Jaký je rozdíl mezi vaší a jejich klasifikací?

Odpověď: Pro právní účely se podrobně studuje celý palec. My se však soustředíme pouze na střední část palce a tamní dílčí pododdělení.

Toto je skromný pokus vyjasnit některé z pochybností a záhad obklopující nádí astrologii a poukázat na pravost tohoto starobylého umění. Podrobnosti zrozence byly ověřeny týmem EST a byly pořízeny fotografie.

Budoucnost ožívá v indických listech

Město na jihu přitahuje stovky lidí ke skrytým listům

Autor Masako Iijima, Reuters

Káňčípuram, Indie, 3.prosince 1999

Zbožní místní hinduisté a zvědaví cizinci houfně přicházejí do tohoto jihoindického města hledat svou budoucnost skrytou v hromadách hnědých listů. Čekají hodiny nebo dokonce dny v chatě v Káňčípuram, 72 kilometrů jihozápadně od Madrásu, zatímco bráhmanští kněží hledají palmové listy s vyrytými předpověďmi v archaické tamilštině.

Věštecké seance prý přinesly předpovědi životů lidí žijících v Agastjově době a těch, kteří se mají narodit v příštích stoletích.

Zahraniční návštěvníci se často vracejí s pocitem děsivého překvapení poté, co je jim vyložena jejich budoucnost. Listy jsou sepsány z vizí starověkého mudrce Agastji, úžasné Nostradamovi podobné postavy z hindské mytologie.

Návštěvníci odpovídají na příval osobních otázek typu ano-ne používaných pandity k zúžení výběru správného listu, jakmile je nalezem soubor možných profilů jen s pomocí otisku palce.

"Na každém listu je napsána minulost, současnost a budoucnost člověka a mohou také poskytnout směr pro řešení konkrétních problémů týkajících se manželství, sporů a jiných záležitostí," řekl Šrínivásan, který návštěvníkům čte a překládá vybledlé staré tamilské písmo.

Jména rodičů korespondenta agentury Reuters byla v listech správně uvedena.

Mudrc, který viděl zítřek

Legendy říkají, že hinduistický mudrc Agastja, v tamilštině Agathijar, žil před 4000 až 5000 lety v jižní Indii. Podsaditý, vousatý svatý muž, doufal, že pomůže lidstvu, a tak se modlil ke Ganéšovi, bohu se sloní hlavou, a zapsal inspirace, které mu brzy poté vytanuly na mysli, na palmové listy.

Věštecké seance prý přinesly předpovědi životů lidí žijících v Agastjově době a těch, kteří se mají narodit v příštích stoletích. Rodiny, které patří ke kněžské kastě, říkají, že pečují o předpovědi uložené v úhledných svazcích mezi dvěma deskami z omšelého dřeva od doby, kdy je Agastja poprvé sepsal.

Většině panditů je mezi 20 nebo 30 lety, hlavně proto, že čtení vybledlého, kulatého písma vyžaduje ostrý zrak.

Šrínivásan patří do čtvrté generace rodiny vykladačů "nádí". Panditové říkají, že čtou starověké písmo, ale sami nepředpovídají.

"Existuje několik kopií listů, ale my jsme jediní, kdo má kompletní soubor," řekl Šrínivásan. Každá konzultace stojí 100 indických rupií ($2.30).

"Každý den sem přijde podívat se na svůj list asi 75 lidí, což se děje posledních přibližně 200 let," řekl bosý kněz oblečený v neposkvrněném bílém dhótí či sarongu a košili.

Mnozí Indové mají rodinné astrology, kteří sestavují horoskopy pro novorozence a jsou konzultováni v důležitých fázích života. Radit se s věštci není neobvyklé a návštěvníci berou Agastjova proroctví vážně.

V čekárně před třemi konzultačními kabinami vládne chmurná nálada. Tichý klid narušují jen hučící stropní ventilátory a cupitání bosých kněží vcházejících a vycházejících z místnosti, kde jsou uchovávány listy.

"Chci začít s jistým obchodem a chci vědět, jestli budu úspěšný nebo ne," řekl R.S. Singh, sikhský podnikatel v modrém turbanu, který se přijel do Káňčípuram podívat na svůj list.

Agastjova sláva se šíří

V posledních letech se počet zahraničních návštěvníků, převážně Japonců, zvýšil. Alespoň jeden nebo dva cizinci každý den čekají v čekárně ze slámy, až na ně přijde řada.

Agastjovu popularitu v Japonsku zažehla kniha nazvaná "Listy Agastjovy" vydaná v době, kdy rostla popularita indické spirituality v podobě Satji Sáí Baby, hinduistického svatého muže. Stala se bestsellerem.

vykladači nádí odmítají proroctví zasílat poštou a japonští astrologové jako Takaši Ariga si udělali podnikání z hledání listů pro mnohé z těch, kteří nemohou přijet do Indie. Hadači osudu z celého Japonska pravidelně jezdí do tohoto chrámového města s otisky palců svých klientů a osobními informacemi nezbytnými pro zjištění správného listu.

Jakmile je list nalezen, vykladač nádí přečte předpověď nahlas a tlumočník ji přeloží do japonštiny. Celý proces je zaznamenán na pásek a předán klientovi.

Agastjova proroctví nejsou fatalistická. Předpovědi je možné se vyhnout - záleží na každém jednotlivci. Tato flexibilita se líbí Japoncům, jejichž víra v hadače osudu obecně není příliš silná, řekl Ariga.

"Každý, kdo se radí s hvězdami, senzibilem nebo Agastjou, hledá odpověď, ať jsou to Japonci nebo Tamilové," řekl Ariga, který nahrál předpovědi pro více než 150 lidí. "Agastja chtěl pomáhat lidem a to je důvod, proč vždy existuje list pro ty, kteří je hledají."

Šjámasundara dás ACBSP napsal 21.3.2006 ve své soukromé astrologické diskusní skupině:

Ty z vás, kdo se zajímali o Bhriguovo čtení Indradjumny Svámího (viz odkaz níže), a uvažovali, kde a jak by mohli získat své, by mohla zajímat tato kniha: Wing Commander Shashikant Oak - Naadi Predictions, vydal Fusion Books, Dillí. Vnitřek knihy říká, že ji lze také objednat z této stránky: www.diamondpocketbooks.com. (Píše Naadi, ale obvykle se píše Nadi, i když "a" je dlouhé.)

Tato kniha není o tom, jak provádět předpovědi pomocí nádí, ale spíše o autorových zkušenostech s nimi - Bhrigu samhitá patří do oboru astrologické literatury zvané nádí grantha. Neobsahuje pouze jeho myšlenky a zkušenosti s nádími, ale protože sloužil v mnoha částech Indie (jako zaměstnanec vojenského letectva), uvádí také jména, adresy, ceny a komentáře týkající se 64 vykladačů nádí, které konzultovat v Tamil Nádu (většina), Maháráštře, Paňdžábu, Dillí, Kérale, Karnátace a Andhrapradéši.

Ohledně vykladačů nádí je třeba být velmi obezřetný, jelikož nekteří jsou podvodníci a podvádění se děje velmi chytrými způsoby. Před několika lety, když jsem byl ve Šrí Rangamu, jsem se ptal místních lidí, jsou-li tam nějací vykladači nádí. Řekli ano, ale také řekli, že není dobrý - podvodník. Dávejte tedy pozor na to, co kupujete. I když nejsou podvodníci, nemusí být schopni najít váš list a mohou použít podobný a tak dosáhnout jen částečné přesnosti. Můj učitel astrologie v Kérale, Krišnan Potti, mi řekl, že navštívil mnoho nádí v jižní Indii, z nichž nejlepší bylo v Tandžúru, ale i to bylo přesné jen na 70% ohledně budoucnosti. Můžete však mít jinou zkušenost.

Z mého pohledu astrologa je zajímavé poznamenat, že nádí, které jsem konzultoval, používají systém dům=znamení, Džaiminiho systém je nápadný svou nepřítomností, Vimšóttari Mahádaša se zdá být upřednostňována na úkor ostatních a Navámša je považována za poměrně důležitou.

Související odkazy:
Nádí granthy a védská astrologie (z knihy dr. B. V. Ramana parafrázuje a komentuje Šjámasundara dása)
zkušenost s Bhrigu samhitou
Nadi Astrology 1/5
nádí v Káňčípuram
nádí v Čennai
nádí Kaga Bujandar (čiraňdžíví Káka Bhúšandí)
page URL: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/nadi_granthy.htm

Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)