krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Šrí Tattva-muktávalí / Májáváda-šata-dušáni
Perlový náhrdelník pravd / Sto vyvrácení májávádského omylu

Gauda Púrnánanda Čakravartí

Několik slov úvodem
Encyklopedie "Gaudíja-vaišnava Abhidhána" (GVA) od Haridáse dáse o autorovi říká: "G. 41. Gaudapúrnánanda Čakravartí: Bengálský učenec v oboru njáji žijící v 18. století. Později se stal žákem Nárájany Bhatty. Napsal Tattvamuktávalí neboli Májávádašatadušáni. Podle Catalogu Catologorum napsal dvě další knihy jménem Jógavasištasuratika a Šatadušánijamuna."

Pod jménem Gauda Púrnánanda byl znám také Šrí Madhváčárja - viz výklad k ČČ Ádi 1.19 - který však není autorem této knihy.

O jeho guruovi GVA uvádí: "N. 38. Nárájana Bhatta: Byl žákem Šrí Krišnadáse brahmačárího, žáka Šrí Gadádhary Pandity Gósvámího. Je autorem knih Bhaktirasataranginí, Vradžabhaktivilása, Vradžadípiká, Vradžotsava-čandriká, Vradžamóhodadhi, Vradžotsavahládiní, Brhad Vradžagunotsava, Vradžaprakáša, Bhaktabhúšana sandarbha, Vradžasádhana-čandriká, Bhaktivivéka, Sádhanadípiká, Rasikahládiní, Premankura (drama), Ladililála Jugala Paddhati a Ladilešváštaka."

Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda se při šíření Krišna-bhakti po celém světě proslavil jako neúprosný oponent jejích protikladů: různých neosobních pojetí (nirvišéša a šúnjaváda). Tato pojetí jsou přítomna v různých filosofiích po celém světě, stále se šíří a brání živým bytostem v oddané službě Pánu. Pro oddané jsou "poslední léčkou máji", kterou je obtížné bezezbytku překonat. Kéž oddaní Pána přijmou tento překlad tohoto pojednání jako projev pokorné služby jejich lotosovým nohám.

Sláva sankírtanu Šrí Krišny Čaitanji Maháprabhua!
bh. Jan (BBT), Šrí Višvarúpa Mahótsava (21.9. 2002)

1. Sláva Pánu Krišnovi, který je zároveň ochráncem věrných oddaných a ničivým věčným časem zabíjejícím kruté démonské krále. Krišna, syn Mahárádže Nandy, je nádherný jako mladý strom tamála. Je zdrojem neomezené záře Brahmanu. Je vládcem všech energií. Zdobí Ho girlanda květů vaidžajantí a na čele má skvostný tilak.

2. Oddaný má naprostou víru ve slova Purán. Každé ráno je věrně a šťastně studuje, a tak jeho mysl proniká ke skutečnému významu písem.

3. Jistý spekulující komentátor Védánty předložil falešnou teorii, že individuální duše a Nejvyšší Osobnost Božství jsou ve všech ohledech totožní. Oddaný učenec znalý Purán zavrhuje tento omyl a zkušeným používáním logiky prokazuje věčný rozdíl mezi individuální duší a Nejvyšší Osobností Božství. Citací mnoha důkazů ze šruti a smriti oddaný učenec předkládá mnoho argumentů, jimiž s konečnou platností dokazuje rozdíl mezi individuální duší a Nejvyšší Osobností Božství.

4. Individuální duše je vždy omezená a Nejvyšší je vždy neomezený. Rozdíl je jasně stanoven v popisech ve védské literatuře. Jelikož se povahy Nejvyššího a individuální duše tolik liší, je třeba dospět k závěru, že to jsou věčně odlišné bytosti. Nemohou být totožné.

5. Májávádí mohou namítat: "Individuální duše se neliší od Nejvyššího, tak jako se neliší vzduch v nádobě a vzduch v nebi. Již pouhou citací této analogie jsem prokázal, že individuální duše jsou totožné s Nejvyšším." Na tento výrok odpovídám: "Toto není příliš dobrý argument. Nejvyšší je neomezený a nelze Ho přirovnat k žádnému omezenému hmotnému projevu jako je hmotné nebe. Naprosto se nepodobá hmotnému nebi a proto vaše analogie není příliš dobrým důkazem na podporu vašich názorů. "

6. Májávádský komentátor Védánty tvrdil, že slova "tat tvam asi" jsou mahá-vákja, nejdůležitější výrok Véd. Podle tohoto vysvětlení tat znamená "Nejvyšší," tvam "ty" a asi "jsi." Tuto frázi interpretoval jako "jsi Nejvyšší" a tvrdil, že není rozdíl mezi Nejvyšším a individuálními dušemi.

Vaišnavský komentátor Védánty vyložil tato slova odlišným způsobem. Řekl, že tat-tvam je přivlastňovací složenina (šašthi-tatpuruša- samasa). Podle jeho vysvětlení tat označuje "Nejvyššího" a celá fráze zní "jsi služebník Nejvyššího." Tak je jasně ukázán správný význam tohoto výroku písem.

7. Ó příteli, Nejvyšší je vševědoucí a vševidoucí. Vzešel z Něho celý tento udivující a rozmanitý hmotný vesmír. Tvoří, udržuje a ničí celý vesmír lehkým pohybem svého obočí. Ó příteli, nejsi jako On. O mnoha věcech nemáš ani potuchy a tvoje schopnost vidění je omezená, přestože si přeješ vidět vše. Nejvyšší oplývá všemi majestáty a je svrchovaným svědkem, který všechny pozoruje. Ó příteli, individuálních živých bytostí je mnoho, ale Nejvyšší je jen jeden. Jsi zakrslý a znečištěný stykem s hmotou, On je však vždy čistý a prostý dotyku hmoty. Ó příteli, tvoje povaha je takto zcela odlišná od Jeho.

8. Je možné vznést námitku: "Védy praví brahmaham asmi ('jsem Brahman'). Slovo brahman je nepochybně v prvním pádu (prathama vibhakti). Nemůžeš říci, že jde o přivlastňovací pád (šašthi), a tak změnit význam. Jak to, že jsi pošetile vyložil 'tat tvam asi' jako přivlastňovací složeninu (šašthi-tatpuruša-samasa)? Jak se můžeš vyhnout interpretaci výroku 'api ca so 'yam devadattah' ('Ó Dévadatto, jsi toto') v prvním pádu (prathama) a snažíš se z něho udělat druhý pád (šašthi)?"

Na to odpovídám: "Když písma vysvětlují, že individuální duše je Brahman, správné pochopení je, že se individuální duše podobají nepatrným jiskrám, které vyšly z velkého ohně Nejvyššího Brahmanu. Co se týče interpretace 'tat tvam asi' z hlediska přivlastňovací složeniny (šašthi-tatpuruša): nemusí se ti to líbit, ale gramaticky je to nepochybně správně. Proč to nepřijímáš?"

9. Básníci zvyklí hovořit v jinotajích praví: "Tento mladý bráhmana je planoucí oheň," "Tato krásná tvář je kotouč měsíce v úplňku," "Tato ňadra jsou hora Méru," či "Tyto ruce jsou kvetoucí větvičky." Kouzlo těchto jinotajů spočívá v považování dvou věcí, které se ve skutečnosti liší, za zcela totožné, protože mají jeden společný rys. Poetický autor Véd použil tohoto prostředku ve frázi brahmaham asmi. Duchovní živé bytosti sice vzešly z Nejvyššího Brahmanu, ale nevyrovnají se Mu ve všech ohledech.

10. Na rozlehlém oceánu je nespočet vln a stejným způsobem existují v Nejvyšším Brahmanu nesčetné duše. Jediná vlna se nikdy nemůže stát oceánem. Ó individuální duše, jak si myslíš, že se staneš Nejvyšším Brahmanem?

11. Védská písma všude popisují páry protikladů. Duchovní osvícení a duchovní temnota, náboženství a bezbožnost, poznání a nevědomost jsou popsány jako odlišné. Stejným způsobem védská písma popisují jako odlišné Nejvyšší Brahman a individuální duši. Ó svatí posluchači, jak může někdo s čestným srdcem tvrdit, že individuální duše a Nejvyšší Brahman jsou ve všech ohledech totožní?

12. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství je základem, na němž vše spočívá. Je svrchovaným vládcem a nezávisle řídí klamnou energii (máju). Ó individuální duše, jsi pouhým odrazem Nejvyšší Osobnosti Božství. Na nebi září jen jediný měsíc, ačkoliv se na vodní hladině či jiných místech mohou objevovat jeho nesčetné odrazy. Ó individuální duše, Nejvyšší Osobnost Božství je jako ten jediný původní měsíc a individuální duše jsou jako Jeho nesčetné odrazy. Tak jako se odrazy vždy liší od měsíce samotného, individuální duše zůstávají věčně odlišnými od jejich původního zdroje, Nejvyšší Osobnosti Božství. Ó individuální duše, toto je věčný rozdíl mezi tebou a Nejvyšším.

13. Védská písma praví, že Nejvyšší Brahman je nezměrný, nepředstavitelný, neprojevuje žádné hmotné činnosti a nemá žádné hmotné povinností. Ó individuální duše, hmotná mysl tě dokáže velmi snadno vnímat a hmotná slova tě snadno popisují. Jak je tedy možné, že jsi totožná s nepředstavitelným Nejvyšším Brahmanem?

14. Ó individuální duše, temnota májávádské teorie tě připravila o inteligenci, a proto neustále mumláš brahmaham asmi ("jsem Nejvyšší Brahman"), jako by ses pomátla. Říkám ti: "Jsi-li Nejvyšší Brahman, kde je tvůj majestát, jemuž se nic nevyrovná? Kde je tvoje svrchovaná vláda nade všemi? Jestli jsi Nejvyšší Brahman, kam se poděla tvoje všudypřítomnost a vševědoucnost? Tvoje totožnost s Nejvyšším Brahmanem se podobá totožnosti hořčičného semínka s horou Méru!"

15. Ó individuální duše, svojí povahou jsi velmi omezená, ale Nejvyšší Pán je neomezený. V jednom okamžiku můžeš být pouze na jednom místě, ale Nejvyšší je věčně všude. Jednu chvíli si užíváš a vzápětí trpíš. Tvoje štěstí a utrpení jsou tedy jen dočasné, ale Nejvyšší Pán zažívá každým okamžikem dokonalost transcendentní blaženosti. Ó individuální duše, proč se nestydíš pronášet tato slova so 'ham ("jsem Nejvyšší")?

16. Sklo je sklo. Drahokam je drahokam. Ústřice je ústřice. Stříbro je stříbro. Nikdy neztratí svoji povahu a nevymění si ji. Když si někdo myslí, že sklo je drahokam nebo ústřice stříbro, mýlí se. Pod vlivem stejného klamu si individuální duše představuje, že je stejná jako Nejvyšší Brahman. Takto oklamaná duše předkládá májávádský výklad "tat tvam asi" a dalších výroků Véd.

17. Védský výrok "tat tvam asi" je třeba vykládat tímto způsobem: tat znamená "Nejvyšší Brahman, který je jako oceán nektaru dokonalé transcendentní blaženosti." Tvam znamená "trpící individuální duše, jejíž mysl sužují obavy vzniklé trvalým pobytem v hmotném světě." Jelikož se povahy individuální duše a Nejvyššího Brahmanu tímto způsobem liší, nelze je klást na stejnou úroveň. Nejvyšší Brahman je ve skutečnosti svrchovaný cíl uctívání nesčetných vesmírů a individuální duše je Jeho služebník. To je pravý význam "tat tvam asi".

18. Májávádí tvrdí, že když je ve védských písmech popisována Nejvyšší Osoba, je třeba odmítnout doslovný význam těchto popisů a místo toho je považovat za alegorické, čili nikoliv takové, jak je líčí prvotní význam slov.

19. Ó májávádí, trváte-li na interpretaci védského popisu Nejvyššího v alegorickém, nepřímém smyslu, pak nám, prosím, řekněte, proč opouštíte přímý doslovný význam ve prospěch tohoto nepřímého výkladu?

20. Existují tři důvody pro zavržení prvotního významu slova a místo toho přijetí druhotného významu: 1. pokud prvotní význam nedává smysl; 2. pokud tradice či obecné užívání nahrazuje prvotní význam obecně přijímaným druhotným významem; 3. pokud autorizovaný komentář vysvětluje, že je namístě druhotný význam. Za těchto okolností lze odmítnout prvotní význam slova a přijmout druhotný.

21. Pokud prvotní význam nedává smysl, je třeba nalézt druhotný význam, který smysl dává.

22. Prvotní význam by neměl být přijímán, když nedává smysl. Například prvotní význam slova grama je "vesnice," ale pokud je grama popisován jako neomezený, je třeba odmítnout prvotní význam a přijmout druhotný: "množství". Podobně prvotní význam slova putra je "syn," ale je-li putra popisován bez otce, prvotní význam je třeba odmítnout a přijmout druhotný ("to, co zachraňuje z pekla").

23. Věta "kumbha-khadga-dhanur-banah pravisanti" je příkladem použití druhotného významu. Pravisanti znamená "vstoupit" a kumbha, khadga, dhanuh a bana jsou "nádoby, meče, luky a šípy". Prvotní význam věty zní "nádoby, meče, luky a šípy vstupují." Tento výklad očividně nedává smysl. Za těchto okolností je třeba přijmout druhotný význam. Jsou-li první dvě slova chápána jako bahuvrihi-samasas, pak může být přijat druhotný výklad "lidé nesoucí nádoby, meče, luky a šípy vstupují", aby nahradil odmítnutý prvotní význam.

24. Věta "gangayam ghosah" je dalším příkladem použití druhotného významu. Prvotní význam je "řeka Ganga promluvila." Ten je třeba odmítnout, protože voda nemůže mluvit. Vhodnější je tu druhotný význam "pronesl slovo Ganga".

25. Věta "ayur ghrtam" je dalším příkladem použití druhotného významu. Doslova znamená: "Přečištěné máslo je totožné s dlouhým životem." V této větě jsou přečištěné máslo a dlouhý život ztotožněny, přestože vůbec nejde o totéž. Je v ní třeba přijmout druhotný výklad: "Jíst jídla připravená na přečištěném másle prodlužuje život", aby věta dávala smysl.

26. Text lze vykládat třemi způsoby: 1. přijmout doslovný (prvotní) význam; 2. odmítnout doslovný význam a přijmout druhotný, ne tak běžně používaný význam slov, či 3. přijmout výroky jako metaforické nebo alegorické. Aby májávádí prosadili svoji teorii, přičinlivě zavrhli doslovný výklad védských výroků a předložili interpretaci založenou na druhotných významech slov.

27. Védské výroky, vzaty doslovně, vůbec nepodporují teorii, že individuální duše je totožná s Nejvyšším Brahmanem. Z tohoto důvodu májávádí zavrhli doslovný význam textů a stvořili obrazný výklad založený na přijetí nejasných definicí slov a zavržení obecně užívaných. Jak májávádí očekávají , že pochopí pravdu o Brahmanu, když se uchylují k této podezřelé metodě?

28. Védy přímo prohlašují, že Nejvyšší Brahman je původní stvořitel vesmíru (jagat-karta). Z tohoto výroku je logické usoudit, že jediný Nejvyšší je příčinou mnoha živých bytostí. Mnoho živých bytostí tak má Nejvyššího jako svého stvořitele. To je přímý význam védského výroku.

29. Šruti a smriti poskytují bohaté důkazy na podporu tohoto výkladu: jeden Nejvyšší Brahman je stvořitelem mnoha živých bytostí. To, že Védy popisují zřetelnou individualitu jednoho Nejvyššího Brahmanu a mnoha individuálních duší, potvrzuje Pán Krišna v Bhagavad-gítě, kde řekl (15.15): vedais ca sarvair aham eva vedyah ("prostřednictvím všech Véd mám být poznán").

30. Májávádí tvrdí, že Védy prohlašují hmotný svět za neskutečný. Ó májávádí, i kdyby tomu tak bylo, jak z toho můžete usuzovat, že Nejvyšší Brahman, který oplývá všemi majestáty a je zdrojem všech pohyblivých a nehybných bytostí, je také neskutečný?

31. Májávádí mohou říci, že védská písma jasně uvádějí, že Nejvyššího nelze poznat myslí či popsat slovy.

Na to říkám: "Ó májávádí, prosím, vyslechněte moji odpověď. Tento výrok znamená, že Nejvyššímu nelze porozumět mentální gymnastikou pošetilých spekulantů. Nejvyššího lze poznat jedině tehdy, když o něm nasloucháme ze správného zdroje a ve správné náladě oddanosti. Kromě toho jelikož Nejvyšší Brahman má nekonečné a bezmezné transcendentní vlastnosti, nikdo Ho nemůže dokonale poznat či popsat."

32. Májávádí tvrdí, že védský výrok "avan-manasa-gocaram" ("Nejvyššího nelze poznat myslí nebo popsat slovy") dokazuje, že Nejvyšší je nepopsatelný a nepochopitelný. Na to odpovídám: "Tento popis se může hodit na obyčejná slova či myšlenky, ale ne na slova Véd. Védy Nejvyšší Brahman podrobně popisují. Prosím, nemyslete si, že se výroky Véd podobají kulhajícímu mrzákovi, který nedokáže Nejvyššího popsat."

33. Ó pyšní májávádí, považujete se za velké učence, i když ve skutečnosti mezi učené nepatříte. Védy říkají: sabda-brahmani nisnatah para-brahmadhigacchati ("ti, kdo jsou opravdu učení, zkušení v poznání Nejvyššího, dosáhnou duchovní říše"). Tato slova védských mudrců jsou bezchybná. Prosím, neříkejte, že nikdo nemůže porozumět Nejvyššímu či Ho popsat.

34. Slovo ghata má konkrétní význam a slovo pata taktéž. Různá slova označují konkrétní předměty. Slovy sat ("věčnost"), cit ("poznání") a ananda ("blaženost") se ve Védách přímo poukazuje na Nejvyšší Brahman.

35. Slova mají prvotní a druhotné významy. Je-li význam slova dvojznačný, pak v průběhu rozhovoru vyplyne správný význam z kontextu. Když se někdo připojí k rozhovoru, v němž někdo požádá chlapce: "Prosím, opatři saindhavu," význam výroku může být nejasný, protože slovo saindhava může znamenat buď "sůl" nebo "kůň." Když se však chlapec vrátí se saindhavou, záměr žadatele bude okamžitě zřejmý. Také správný význam dvojznačných slov ve Védách se objasní, když vážný student studuje celou védskou literaturu a vidí nejasný výrok ze správného hlediska.

36. Opakovaným nasloucháním slovům duchovního mistra a zevrubným studiem védské literatury bude upřímný student schopen porozumět správnému významu slova brahman a dalším slovům z védského názvosloví.

37. Nejvyšší Osobnost Božství je také svrchovaný vládce a svrchovaný konatel, a proto je Jeho podoba dokonalá a věčná. Ten, kdo koná činnosti, má vždy podobu. Beztvarého konatele nikdo nikdy nespatřil.

38. Pokud Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který je také svrchovaný vládce, má podobu a není beztvarý, pak můžeme snadno učinit závěr, že se Jeho tělo podobá našemu lidskému. Tento závěr lze učinit, protože všichni konatelé činností se sobě dosti podobají. Nevidíme důvod, proč by Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, měl být v tomto ohledu výjimkou.

39. Mezi jedním všemocným Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, a mnoha živými bytostmi je rozdíl. Na živé bytosti neustále útočí šest vln (počínaje hladem a žízní) hmotné existence. Aby živé bytosti něco dokázaly, musejí velmi těžce pracovat s lopatami, pluhy a kosami v rukou. Velmi unavené těžkou prací se tak v srdci zatvrdí. Nejvyšší Osobnost Božství se v tomto ohledu naprosto nepodobá individuálním živým bytostem, protože dosáhne pouhým pohybem obočí všeho, co si přeje.

40. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, dokáže bez námahy cokoliv učinit, změnit nebo zničit. To je velmi významný rozdíl mezi Nejvyšším a nepatrnými džívami (individuálními dušemi).

41. Někdo může říci: "Pokud živé bytosti v hmotném světě někdy trpí a někdy si užívají, protože mají těla, pak má-li Nejvyšší tělo, musí také trpět a užívat si stejným způsobem." Na to odpovídám: "Podmíněné živé bytosti mají hmotné podoby podléhající šesti změnám (růst, rozklad, smrt, atd.). Duchovní tělo Nejvyšší Osobnosti Božství, vládce všech majestátů, se těmto hmotným tělům vůbec nepodobá. Pánovo duchovní tělo nikdy nepodléhá stáří, rozkladu a smrti a Jeho štěstí se nikdy nezmenšuje."

42. Někdo může namítat: "Každá živá bytost získá určité tělo kvůli svojí minulé karmě, a proto když Nejvyšší projeví tělo, získal je také na základě karmické reakce."

Na to odpovídám: "Nejvyšší je svrchovaný vládce a to On nám, živým bytostem, udílí výsledky karmy. Jako svrchovaný vládce zákonů karmy jim nepodléhá. To je vztah mezi Ním a námi."

43. Někdo může namítat: "Všechna těla jsou dočasná. Proto tělo Nejvyššího musí být také dočasný projev."

Na to odpovídám: "Ne! Tělo Nejvyššího je věčné. Věčná živá bytost přijímá různá hmotná těla vlivem svojí karmy, tak jako země nabývá různých dočasných tvarů, přestože atomy, které jsou zdrojem elementu země zůstávají věčné. Původní duchovní podoby Nejvyššího i podřízených živých bytostí zůstávají věčné, ačkoliv podmíněná duše může přijímat různé hmotné pokryvy na základě svojí karmy."

44. Védská písma vysvětlují, že za běžných okolností podmíněná živá bytost nemůže odstranit výsledky své minulé karmy. Aby Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který v ruce drží Sudaršana čakru, dokázal pravdu tohoto výroku, když se zjevuje v tomto světě maskován jako obyčejná osoba, předstírá, že je poután reakcemi minulých zbožných a bezbožných činů.

45. Slyšel jsem z Purán, že celý tento vesmír vznikl z lotosu, který vyrostl z pupku Nejvyšší Osobnosti Božství. Máme tedy učinit závěr, že Nejvyšší má jen pupek a nikoliv celé tělo? Když má Nejvyšší Pán pupek, pak musí mít i celé tělo se všemi údy a smysly.

46. Transcendentní podoba Nejvyšší Osobnosti Božství je podrobně popsána ve všech Védách. Tato oslavovaná podoba je překrásná a plně těší smysly všech oddaných. Tato transcendentní podoba oplývá šesti majestáty: dokonalou krásou, silou, slávou, poznáním, bohatstvím a odříkáním. Svatá řeka Ganga je voda, která omyla Pánovy lotosové nohy.

47. Kdykoliv vlivem času vzroste bezbožnost a upadne náboženství, Nejvyšší Osobnost Božství chrání svaté oddané a ničí démony.

48. Nejvyšší Osobnost Božství se projevuje ve dvou rysech: 1. ve své původní podobě jako zdroj všech inkarnací; 2. ve svých mnoha inkarnacích višnu-tattvy. Početné živé bytosti mohou být také rozděleny do dvou skupin: 1. oddaní (které klamná energie neovlivňuje); 2. neoddaní (spoutaní klamy máji).

49. Někteří teoretici tvrdí, že individuální duše jsou ve skutečnosti Nejvyšší, tak jako jsou odrazy na vodě totožné s předmětem, který se v ní odráží. Pouhou formulací této analogie však tyto pošetilé osoby vůbec neprokazují totožnost individuální duše a Nejvyššího.

50. Jak je možné, aby individuální duše byly odrazy Nejvyššího a ve všech ohledech se Mu vyrovnaly? Individuální duše se Nejvyššímu nevyrovnají. Jsou-li Mu rovné, proč je pak Nejvyšší popisován jako neomezený, všudypřítomný a neznečištěný hmotou? Proč jsou individuální živé bytosti popisovány jako podmíněné, podléhající hmotnému klamu, zabývající se zbožnými a bezbožnými činy popsanými ve Védách, a tak prožívající smíšené štěstí a utrpení hmotné existence? Nejvyšší je nirandžana, nikdy nepodléhá vlivu hmoty.

51. Slunce či nějaký jiný předmět setrvávající na určitém místě a nikoliv všudypřítomný může být odrážen na jiném místě. Podle svojí definice je Nejvyšší všudypřítomný. To, co není lokalizované, ale přítomné všude, se nemůže odrážet. Proto všudypřítomný Nejvyšší nemůže být předmětem odrazu. Analogie odrazu se naprosto nehodí pro popis vztahu mezi Nejvyšším a mnoha živými bytostmi a jejím používáním nelze dospět k závěru, že Nejvyšší a mnoho živých bytostí jsou totožní.

52. Rámánudžáčárja, nejvznešenější z duchovních filosofů, již vyvrátil májávádskou teorii, že Nejvyšší a individuální duše jsou totožní tak jako slunce a jeho odraz. Kvůli jeho zkušenému vyvrácení inteligentní čtenáři již dále májávádské pojetí nepřijmou, ale pošetilost tohoto pojetí pro ně bude terčem vtipů a výsměchu.

53. Šruti-šástra vysvětluje, že Nejvyšší a individuální duše jsou jako dva přátelští ptáci sedící na stromě. Je v ní jasně vysvětleno, že jsou dva, a tím je prokázán věčný rozdíl mezi nimi. Jak se májávádí stali natolik zmatenými, že nyní popírají védský výrok a říkají, že jsou oba jeden?

54. Védy vysvětlují brahmaivaham na samsari ("jsem Brahman; nepatřím do tohoto hmotného světa zrození a smrti "). To znamená, že se pokročilý transcendentalista již nepovažuje za výtvor hmotné přírody, ale chápe, že je duše, která se liší od hmoty. Tak se zbaví veškerého nářku a znečištění hmotou. To je správný výklad tohoto výroku, nikoliv falešná jednota zaváděná májávádími.

55. Védy vysvětlují aham eva khalu brahma ("jsem Brahman"). To znamená, že se pokročilý transcendentalista vzdává slabomyslného pojetí materialismu a chápe svoji skutečnou duchovní totožnost ve vztahu k Nejvyššímu. Neznamená to však, že se někdy stane totožným s Nejvyšším Brahmanem.

56. Někteří teoretici tvrdí, že meditací o Nejvyšším s upřenou myslí se snaživý jógí stane Nejvyšším, tak jako larva medituje o tom, že se stane čmelákem, a opravdu se touto meditací promění.

Na to odpovídám: "Tuto analogii jste vytvořili v továrně vašeho plodného mozku, ale žádné védské písmo ji nepodporuje. Tak jako se larva stane čmelákem, individuální duše může nabýt některých vlastností Nejvyššího v nepatrném množství, ale nikdy se opravdu nestane rovnocennou Nejvyšší Osobnosti Božství."

57. Neustálým uctíváním intelektuálů s velkou oddaností se osoba narozená jen s nepatrnou inteligencí intelektuálem nestane, ačkoliv může přijmout některé zvyky intelektuála. Také meditací o Nejvyšším se nikdo nestane Nejvyšším. Kdo přijme pošetilé výroky májávádích?

58. Ve Védánta-sútře Šríla Vjásadéva potvrzuje věčný rozdíl mezi Nejvyšším a individuálními dušemi ve výroku karma-kartr-vyapadesac ca ("jsou dva konatelé činnosti"). Ve svém komentáři k této sútře Šankaráčárja připouští věčný rozdíl mezi Nejvyšším a individuálními dušemi. Ve výkladu této sútry Šankaráčárja cituje výrok Upanišad: guham pravistau ("dvě živé bytosti, individuální duše a Nejvyšší Paramátmá, sídlí v srdci").

59. Ve svém komentáři k Védánta-sútře 1.2.5 Šankaráčárja citoval verše z Bhagavad-gíty*, které jasně ukazují, že Nejvyšší Pán a individuální duše jsou věčně rozdílné bytosti. Kdyby Šankara nepřijal, že Nejvyšší Pán a individuální duše jsou věčně odlišní, jak by potom mohl citovat tyto verše, jež jasně odhalují jejich vztah pána a služebníka?

* "Nejvyšší Pán dlí v srdci každého, ó Ardžuno, a řídí putování všech živých bytostí, které jsou jako by usazeny na stroji z hmotné energie." (Bhagavad-gítá 18.61)

"Ó potomku Bharaty, zcela se Mu odevzdej. Díky Jeho milosti nabydeš transcendentálního klidu a dosáhneš svrchovaného věčného sídla." (Bhagavad-gítá 18.62)

60. Jsem vystaven podmíněnému životu, v němž si někdy užívám a jindy trpím. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je však přirozeně vždy plný transcendentní blaženosti a nikdy netrpí. To je rozdíl mezi Nejvyšším a mnou. Jak je možné, abychom byli totožní, když se tímto způsobem tolik lišíme?

61. Nejvyšší je věčný, vydává vlastní záři, nikdy není ve styku s hmotou, je svrchovaně čistý a jediný všudypřítomný, vševědoucí svědek a dohližitel nad celým vesmírem. Žádná rozumná osoba nemůže předložit žádný důkaz, že tato slova mohou také popisovat individuální duši. Tato slova jsou blesk, který zasahuje strom impersonalistického monismu a kácí ho.

62. Ve Védách nacházíme slovo jivatmanoh ("individuální duše a Nejvyššího"). Ačkoliv očividný význam tohoto slova je, že individuální duše a Nejvyšší jsou věčně odlišní a nikdy se nestanou totožnými v podobě homogenního splynutí, přesto májávádí, aby zachovali svoji teorii netknutou, zavrhují pravidla sanskritské gramatiky a pošetile popírají, že jivatmanoh je dvandva-samasa.

63. Aby májávádí zachovali svoji teorii netknutou, interpretují slovo jivatmanoh jako složeninu karmadharaya (přídavné jméno). Tak říkají, že slovo "individuální živá bytost" je přídavné jméno kvalifikující podstatné jméno "Nejvyšší," tak jako slovo "modrý" může být použito ke kvalifikaci podstatného jména "lotos." Takto zavrhují očividný význam a gramatickým překrucováním významu slov se snaží prosadit vlastní nepodložený a smyšlený výklad.

64. Ve védské literatuře mnohokrát nalézáme frázi annam brahma ("duchovní jídlo"). Znamená, že když je jídlo nabídnuto při oběti Nejvyšší Osobnost Božství, zduchovní. Stejně tak když nalezneme frázi brahmaham asmi ("jsem Brahman"), tato slova je třeba vykládat tak, že díky oddané službě Nejvyššímu bude individuální duše schopná opustit mylné pojetí ztotožňování vnějšího hmotného těla s vlastním já a porozumět, že je ve skutečnosti duše (Brahman) a ne hmota.

65. K prokázání toho, že se individuální duše liší od Nejvyššího, lze citovat mnoho pasáží z Véd a Purán a mnoho dalších pasáží může být také citováno k prokázání toho, že se neliší. Učení duchovní filosofové se vzdali veškeré zášti, pečlivě zvážili tyto body a dospěli k závěru, že podoby a osobnosti Nejvyššího a individuálních duší jsou věčné a odlišné.

66. Ó zmatená individuální duše, májávádský klam tě připravil o tvoji inteligenci. Prosím, zanech tohoto neustálého mumlání brahmaham asmi ("jsem Brahman") a pochop, že nemůžeš vidět Nejvyššího, protože se topíš uprostřed nepřekonatelného oceánu opakovaného zrození a smrti, bezmocně pohazovaná vlnami reakcí za minulé činnosti.

67. Nejvyšší je manželem bohyně štěstí. Je oceánem nektaru transcendentní blaženosti. Pán Šiva a všichni velcí polobozi Mu slouží. Svatá Ganga je voda, která omyla Jeho nohy. Předtím, než byl projeven hmotný vesmír, vše v okamžiku stvořil pouhým lehkým pohybem svého obočí. Ó individuální duše, tvoje neustálé mumlání so 'ham ("jsem Nejvyšší") je naprosto nerozumné a nelogické. Je svrchovaný vládce, který vládne veškeré existenci, a ty jsi Jeho malý syn, který vždy závisí na Jeho ochraně.

68. Ó pošetilá individuální duše, jak to, že říkáš: "Jsem Nejvyšší, který prostupuje celým vesmírem?" Ó individuální duše, kdo tě umístil do tohoto hmotného vesmíru? Odkud jsi přišla? Proč jsi nucena v tomto světě tolik trpět? Ó individuální duše, prosím, čestně se zamysli ve svém srdci a snaž se pochopit skutečnou pravdu a opusť, prosím, tuto klamnou cestu májávádské teorie.

69. Ó individuální duše, prosím, přestaň s mumláním so 'ham ("jsem Nejvyšší"). Věz, že jsi věčný služebník Pána Hariho, věnuj se čisté oddané službě Jemu, a tak se kvalifikuj pro vstup do věčného duchovního světa. Jestli zavrhneš službu Pánu Harimu, poklesneš do lůn matek z mnoha různých druhů a při putování mezi pekly a nebesy v hmotném světě budeš trpět velkou úzkostí.

70. Ó individuální duše, přijetím motta so 'ham ("jsem Nejvyšší") ses dopustila velké chyby. Prosím, zavrhni tento klam a věnuj se čisté oddané službě Pánu Krišnovi. Nechť se tvým mottem stane: "Pán Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství, svrchovaně mocný a vznešený vládce tří světů, a já jsem Jeho věčný služebník." Opusť májávádský omyl a pochop věčný rozdíl mezi Pánem Krišnou a sebou. Takto dosáhni neochvějné čisté oddanosti k Pánu Krišnovi.

71. Věčný rozdíl mezi Nejvyšším a individuální duší je jasně popsán v Nárada-pančarátře a dalších védských písmech. Přesto se mnoho velkých učenců stalo zatvrzelými a bezbožnými, protože jejich inteligenci pohltila démonská májávádská teorie. Nyní tak nejsou schopni pochopit rozdíl mezi Nejvyšším a individuální duší.

72. Ti, kdo trpí žloutenkou, nemohou ochutnat sladkost cukru a chutná jim velmi hořce. Ti, jejichž oči jsou nemocné, nemohou vidět bělost lastury, protože se jim vše jeví jako žluté. Ti, jejichž mysl neustále rozrušují horečné plány na dosažení smyslového požitku, nemohou porozumět duchovní čistotě. Stejně tak ti, jež sužuje nemoc májávády, nemohou vnímat štěstí v uctívání a oslavování Pána Krišny.

[Text 73 neexistuje.]

74. Milostí Nejvyšší Osobnosti Božství jsou individuální živé bytosti obdařeny nepatrným zlomkem vědomí. Ó májávádský darebáku, neprohlašuj na základě toho pyšně: "Jsem ve skutečnosti Nejvyšší." Tím, že to řekneš, se začínáš podobat zločinci, který dostane slony, jízdu a pěchotu od krále, u něhož žebral o ochranu na cestě, a pak se rozhodne použít všechny tyto vojáky jako svoji osobní armádu banditů, aby na královských cestách loupil králův majetek.

75. Mocná klamná hmotná energie, která mate tři světy a je známá jako Májá, je pokorná služebnice Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který je svrchovaný vládce, pán všech transcendentních majestátů, věčný, plně vševědoucí a blažený. Individuální živé bytosti striktně podléhají této klamné energii a představují pro ni domácí zvířata vedená za kroužek v nose. Prosím, na okamžik to zvaž. To je velmi významný rozdíl mezi Nejvyšším a individuálními živými bytostmi.

76. Po pečlivém studiu šesti filosofických škol (Kapila, Kanáda, Gautama, Pataňdžali, Džaimini a Bhatta Bháskara) inteligentní osoby kladou otázku: "Jaký je závěr? Jsou Nejvyšší a individuální duše odlišní? Jsou totožní? Je možné, aby byli totožní a odlišní zároveň?"

77. Na mnoha místech ve Védách, Puránách a Védánta-sútře jsem četl, že Nejvyšší a individuální duše jsou věčně odlišní. Potom jsem na mnoha místech v týchž písmech také četl, že jsou totožní. Musíme tedy učinit závěr, že Nejvyšší a individuální duše jsou zároveň totožní a odlišní. To je určitě velmi úžasné.

78. Nejvyšší je popisován jako svrchovaně nezávislý stvořitel a vládce celého vesmíru. Individuální duše je popisována jako vždy závislá na vyšších silách. Jak je možné, že se tyto dva zásadně odlišné popisy týkají stejné osoby? Musejí popisovat dvě rozdílné bytosti.

79. Různé léčivé rostliny mají různé vůně. Některé jsou hořké, některé sladké a některé se vyznačují mnoha různými vůněmi. Nejsou tedy všechny stejné. Kdyby byly, proč jsou konkrétní byliny vhodné k léčení konkrétních nemocí a jiných ne? I když jsou byliny v léku smíchány, každá si přesto ve směsi uchovává svoje konkrétní účinky. Když individuální duše splývají s tělem Pána Višnua v době zničení vesmíru, také si zachovávají individualitu a nestane se z nich jediný celek. Když je hmotný vesmír opět projeven z těla Pána Višnua, individuální duše se také vynoří a opět vstoupí do různých hmotných těl podle zbožných a bezbožných činů, které vykonaly během předchozí existence vesmíru. Když tedy individuální duše vstoupí do těla Pána Višnua v době zničení vesmíru, neztrácejí svoji individualitu a nestanou se Pánem Višnuem.

80. Voda oceánu je slaná a říční voda sůl postrádá. Pozorováním jejich různých vlastností lze vnímat rozdíl mezi řekami a oceány. Stejným způsobem lze nazírat na rozdíl mezi individuálními dušemi a Nejvyšší Osobností Božství: tím, že si uvědomíme jejich odlišné vlastnosti.

81. Přestože vody řek plynou do oceánu ze všech směrů, řeky a oceány se nestanou ve všech ohledech totožnými. Voda oceánu zůstává slanou a říční voda sladkou - neztrácejí svoji povahu. Také mléko a voda se velmi liší a neztrácejí svoji povahu ani po smísení.

82. Když se voda a mléko smísí, obyčejná osoba neumí rozlišit, kde je mléko a kde je voda, ačkoliv labuť je dokáže v okamžiku oddělit. Když individuální duše vstoupí do těla Pána Mahávišnua v době zničení vesmíru, májávádí také nedokáží rozlišit, kde jsou individuální duše a kde je Pán, ačkoliv oddaní, kteří vše chápou pomocí pokynů pravého duchovního mistra, je dovedou odlišit okamžitě.

83. Jisté množství mléka se může smísit s nějakým mlékem a určité množství vody se může smísit s vodou. I když se jedná o tytéž substance, menší množství nesplyne ve všech ohledech s větším. Rozdíl objemů zůstává. Může se zdát, že pomocí jógové meditace jógí splyne s Nejvyšším. Ve skutečnosti se s Pánem neztotožní, protože zůstává nepatrný a Pán největší ze všech. Tak to líčí transcendentalisté čistí v srdci.

84. Někteří učenci, ačkoliv pečlivě následují špatnou cestu a topí se ve velkém oceánu scestné logiky, přesto velmi dokonale ovládají květnaté projevy a debatu. Tyto osoby oplývají stovkami scestných teorií a mnohomluvně prosazují svoje nápady. Prohlašují: "Jsem Nejvyšší Brahman" a "Vše viditelné není nic jiného, než pohybující se a nehybný Nejvyšší." Takto podvedli a svedli celý svět a otevřeně ukázali hříšnou touhu, která znečišťuje jejich srdce.

85. Ó májávádský příteli, jsi-li ty, já a všichni a vše ostatní ve skutečnosti tentýž Nejvyšší Brahman a není mezi námi opravdový rozdíl, pak jsme ve skutečnosti všichni jedno. Je-li to pravda, jsou tvoje bohatství, děti, manželka a veškeré vlastnictví také moje. Nyní na vše vznáším nárok. Okamžitě mi to dej.

86. Ó májávádský příteli, jsme-li ve skutečnosti všichni Nejvyšší, pak rozdělení v systému varnášrama nemá smysl a totéž platí o příkazech a zákazech ve Védách. Tvrdíš, že svoji teorii zakládáš na Védách, ale tvoje teorie vede její následovníky k tomu, aby nakonec Védy zavrhli. Jaký je rozdíl mezi tvojí teorií a ateistickým buddhismem? Jsou-li buddhisté kacíři a proviňují se zavržením Véd, proč nejsi kacířem ze stejného důvodu také ty?

87. Ó májávádský příteli, naslouchej prosím. Ve třetím zpěvu Šrímad-Bhágavatamu Pán Kapila pečlivě vysvětlil své matce, že se Nejvyšší Osobnost Božství věčně liší od pěti hrubohmotných prvků, hmotných smyslů, mysli, inteligence, falešného ega a individuální duše. Důkladně vysvětlil věčný rozdíl mezi individuální duší a Nejvyšším.

88. Někteří meditují o prázdnotě, kterou jim popsal jejich učitel. S vyprázdněným srdcem a myslí vidí vše jako prázdné a představují si Nejvyšší Osobnost Božství jako prázdnotu, která se vymyká popisu. Skutečná prázdnota je v jejich inteligenci a jako výsledek svého úsilí nezískají nic.

89. V Mahábháratě Šríla Vjásadéva kritizoval voidisty slovy: "Ti, kdo věří, že Nejvyšší je prázdný, se nacházejí v temnotě nevědomosti. Nyní i v budoucnosti spočívají v temnotě."

90. V Mahábháratě Šríla Vjásadéva vyvrátil teorii falešného Kapily o tom, že Nejvyšší je prázdná duchovní záře.

91. Přestože Nejvyšší Osobnost Božství je jako oceán příznivých transcendentních vlastností, májávádí, kteří jako stádo ovcí slepě následují Šankaráčárju, tvrdí, že Nejvyšší nemá žádné vlastnosti. Mylně vykládají slova Védánta-sútry a svádějí své nešťastné následovníky na scestí.

92. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je neomezeně mocný původní stvořitel všeho a plně oplývá všemi majestáty a transcendentními vlastnostmi. Jak mohou být májávádí tak pošetilí a tvrdit, že nemá žádné vlastnosti? Jsou to kacíři, kteří odmítají přijmout slova Véd.

93. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, oplývá poznáním a užívá si mnoha transcendentních zábav. Každá Jeho touha je okamžitě splněna, aniž by musel vynaložit nějaké úsilí. Oplývá všemi transcendentními majestáty a příznivými vlastnostmi. Kde Védy říkají, že nemá vlastnosti či majestáty? Ó příteli, proč mlčíš? Proč nepopisuješ nedostatek příznivých transcendentních vlastností Nejvyššího, který je jako oceán transcendentních vlastností? Ó příteli, prosím, zvaž všechny tyto věci ve svém srdci a mysli a snaž se pochopit skutečnou pravdu.

94. Něco, co existuje bez vlastností, nikdo nikdy neviděl, přímo ani v transcendentním zjevení Véd. Tato představa o substanci bez vlastností je přelud, který existuje jen v mysli májávádích. Je jako velká květina, kterou si někdo představuje, že se vznáší na nebi. Ó příteli, jestli si myslíš, že jsi pomocí překrucování významu hry slov nalezl citát z písem popisující tuto mystickou substanci bez vlastností, pak říkám, že ti žádná inteligentní osoba neuvěří. Tento popis budeš ve Védách marně hledat.

95. Védské texty vysvětlují, že stejně jako když je dokončena védská oběť, její konatel si může na okamžik odpočinout, může být Nejvyšší někdy popsán jako bez vlastností, protože někdy odmítá projevit svoje transcendentní vlastnosti.

96. Když Védy vysvětlují, že Nejvyšší nemá vlastnosti, znamená to, že nemá žádné hmotné vlastnosti, jak si fantazií hýřící uctívač představuje.

97. Ó příteli, ačkoliv říkáš, že Nejvyšší nemá žádné vlastnosti, Védy tvůj názor nepodporují. Praví: sa satya-dharmah ("Nejvyšší oplývá všemi příznivými transcendentními vlastnostmi").

98. Věc si lze představit jedině pochopením jejích vlastností. Pokud někdo správně nepochopí vlastnosti nějaké věci, mylně pochopí i tuto věc samotnou. Například třpytivá lastura ústřice se podobá stříbru a je možné si ji se stříbrem snadno splést. Takový klam vyvstává z mylného pochopení vlastností obou předmětů. Stejným způsobem se lze mylně domnívat, že Nejvyšší má hmotné vlastnosti. Vlastnosti Nejvyššího jsou však dokonale duchovní.

99. Védy vysvětlují: yato va imani bhutani jayante ("celý vesmírný projev vzešel z Nejvyššího"). Někteří pošetilí teoretici tvrdí, že hmotný vesmír je pouze proměnou nevědomosti a Nejvyšší není jeho stvořitelem. Žádná inteligentní osoba tento pošetilý nápad nepřijme.

100. Říci, že tento hmotný vesmír vzešel z nevědomosti, není logické. Tento svět nemůže být pouze nevědomost, protože zde Nejvyšší Pán Krišna projevuje svoje věčné transcendentní zábavy.

101. Májávádí přirovnávají hmotnou existenci ke snu, ale ve skutečnosti se snu vůbec nepodobá. Při snění se projevuje mnoho nesrovnalostí. Ve snu lze jíst a pít neomezeně, ale člověk se nikdy nenasytí, ačkoliv se v bdělém stavu nasytí rychle. To, že májávádí používají tuto analogii, je velký omyl, protože bdění se snu nijak nepodobá.

102. Je-li tento hmotný svět klam, jak říkáš, proč konáš různé činnosti pro hmotné a duchovné povznesení? Tak jako se hliněná nádoba hodí k přenášení vody, tento hmotný svět je vhodný pro individuální duše. Může být dočasný, ale není neskutečný.

103. Je-li hmotný vesmír jednoduše stvořen z klamu a je falešný, postrádají všechny náboženské zásady a askeze popisované v náboženských písmech smysl. Je-li tento svět iluze, proč by měli zbožní králové trestat zloděje a jiné zločince? Májávádí jsou plni nečistých hmotných tužeb, a proto velmi rádi prohlašují tento hmotný svět za falešný. Snaží se tak osvobodit ode všech mravních zábran.

104. Ó májávádský příteli, říkáš, že tento hmotný svět je neskutečný, tak jako když je květinová girlanda ve tmě zaměněna za hada, had z představy ve skutečnosti neexistuje. To je špatná analogie. Je v ní jedna věc mylně zaměněna za druhou, ale girlanda stále existuje. Tato analogie vůbec nedokazuje, že hmotný svět neexistuje. Ve skutečnosti hmotný svět existuje věčně, i když se stále mění.

105. Tento hmotný svět stvořil skutečný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, manžel bohyně štěstí. Jelikož jej stvořil skutečný Pán a protože je v něm přítomen jako Nadduše v každém atomu, tento hmotný svět je skutečnost. Když jsou plody tohoto světa s oddaností obětovány Nejvyššímu Pánu, stanou se duchovně čistými, tak jako se obyčejná zvonovina promění dotykem sparšamani ("kamene mudrců") ve zlato.

106. Čistá oddaná služba Pánu Krišnovi se nijak netýká požívání či odříkání hmotných předmětů. Oddaný přijímá všechny svoje životní podmínky jako velkou milost Pána. Nebere v potaz svůj smyslový požitek, ale jen službu Pánu.

107. Když si chce někdo užívat hmotných smyslových předmětů, nazývá se višají ("materialista"). Odmítnutí tohoto požitkářství se nazývá virága ("odříkání"), jež člověku umožňuje dosáhnout nejvyššího cíle života (čisté oddané služby).

108. Ve společnosti svatých oddaných opakovaně slyšíme popisy transcendentních zábav svrchovaně majestátního a mocného Pána, Osobnosti Božství, a tak jezero našich srdcí zaplavily mocné přílivové vlny čisté lásky a oddanosti. Odmítáme falešnou májávádskou teorii neosobního monismu a přijímáme pravdu, že se Nejvyšší Osobnost Božství věčně liší od mnoha individuálních duší. Neochvějně přesvědčeni o této pravdě uctíváme lotosové nohy Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, manžela bohyně štěstí.

109. V tomto světě je králův zástupce často nazýván "král" nebo "jeho veličenstvo," ačkoliv tato osoba není král samotný, ale jen jeho představitel. Také védská písma popisují individuální duše jako "brahman," ne protože jsou Nejvyšší Brahman, ale kvůli jejich věčnému vztahu s Ním.

110. Nejvyšší Osobnost Božství je zdrojem, z něhož vznikly slunce, měsíc, všechny planety a celý vesmír. V době zničení vesmíru vstupuje vše do těla Nejvyšší Osobnosti Božství. Ani polobůh Brahmá nedokáže prostřednictvím Véd Nejvyšší Osobnost Božství popsat. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je nejvyšší vládce všeho a nedotýkají se Ho tři kvality hmotné přírody. Ó májávádský učiteli, proč učíš sloganu so 'ham ("jsem Nejvyšší")? Já neprojevuji vůbec žádné znaky svrchovanosti. Ve skutečnosti jsem velmi slabý, nešťastný a nemám naprosto žádné vznešené vlastnosti.

111. Tak jako ve zralém plodu udumbara žije množství hmyzu, všechny hmotné vesmíry složené z jemnohmotných a hrubohmotných prvků a obývané nesčetnými dušemi spočívají v těle Nejvyšší Osobnosti Božství v době zničení vesmíru a potom se při stvoření vesmíru objeví. Tehdy v Pánu nespočívají. Ve skutečnosti od Něho zůstávají vždy oddělené. Ó májávádský učiteli, nejsem tak velký jako On. Jak je možné či rozumné, aby slogan so 'ham ("jsem Nejvyšší") vyšel z mých úst?

112. Milostí Nejvyšší Osobnosti Božství se může němý stát výmluvným řečníkem, chromý přeskočit hory a slepý od narození získat krásné lotosové oči. Skládám uctivé poklony Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, s tváří podobnou měsíci, synu Mahárádže Nandy a drahokamu čintámani svých oddaných.

113. Oddaná služba Pánu Višnuovi přináší vznešený a věčný výsledek. Nadto se také stanu na nějaký čas v některých kruzích na této Zemi slavným, jelikož jsem napsal tuto knihu.

114. Pečlivě jsem prostudoval knihu Šrí Nárájana-bhakti-bhúša, kterou sepsal Šrí Nárájana Bhatta, nejlepší z učenců, jakož i mnoho dalších podobných knih. Milostí oddaných jsem dokázal pochopit důvěrné pravdy o oddané službě, které jsem popsal v této knize o stu verších, Šrí Tattva-muktávalí, popisu pravdy o věčném rozdílu mezi individuálními dušemi a Nejvyšší Osobností Božství.

115. Pokud jsme při psaní této knihy byli zmateni a dopustili se nějaké chyby, žádáme zkušené učence, aby je laskavě všechny opravili. Tak jako dítě plazící se po rukou a nohou může někdy škobrtnout a upadnout, autor tohoto rozhovoru mohl podlehnout zmatenosti a pronést něco v rozporu se zjevením písma.

116. Závistivá osoba bude hledat v poezii svatého oddaného nějaký malý nedostatek a nebude věnovat pozornost všem dobrým vlastnostem jeho básně. Podobá se osobě, která hledá mravenčí díru ve velkolepém paláci posázeném drahokamy. Taková osoba nikdy v ničem nespatří nic dobrého.

117. Nechť ti, jejichž inteligenci zničila závist, hledají v mých verších chybu a odmítají v nich vidět cokoliv dobrého. Ti, kdo dokáží vidět v ostatních dobro, uvidí v mojí básni jen to dobré a žádné chyby. Nechť se toto svaté posluchačstvo z této knihy těší.

118. Ó nejvznešenější oddaní Pána, jestli chcete ve svých srdcích dosáhnout čisté oddanosti Pánu, pak prosím naslouchejte této knize, Tattva-muktávalí, kterou napsal básník Púrnánanda, a čtěte ji. Je velmi čistá, plná překrásné poezie a velmi příznivá, protože pečlivě odlišuje pravdu od klamu. Popisuje pravdu o čisté oddané službě a vyjevuje věčný rozdíl mezi individuálními dušemi a Nejvyšší Osobností Božství.

119. Tato kniha je plná mnoha poetických ozdob. Její verše jsou velmi sladké. Je vysoce okouzlující, skvostná a krásná. Její slova připomínají nektar. Je zahradou rozkoše, v níž se inteligentní oddaní oddávají mnoha zábavám. Oplývá všemi dobrými vlastnostmi a neobsahuje jediný nedostatek. Kéž tato kniha, Tattva-muktávalí ("Perlový náhrdelník pravd"), trvale spočívá na krku oddaných.

Související odkazy:

New Age
Pándu dás: Blázni se ženou...
Kdo je Buddha?

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/muktavali.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)