krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Védánta sútra - obsah

zdroj: Suhotra Swami - Studying Srimad Bhagavatam From Vedanta-sutra

Védánta sútra je text dialektického charakteru tvořený 4 kapitolami (adhjája), z nichž každá má 4 podkapitoly (páda) a ty obsahují sútry o celkovém počtu 555. Sútry jsou krátké, ale pregnantní výroky, samy o sobě obtížně pochopitelné. Proto jsou vykládány různými filozofickými školami v podobě komentářů (bhášja). Řadí se do adhikaran (témat), jejichž seznam následuje.
Dialog tvoří skupiny čtyř po sobě následujících tvrzení - višaja (teze), samšaja (pochybnost), púrvapakša (antiteze ze strany opoziční filozofické školy) a siddhánta (závěr). Více o Védánta sútře najdete např. ve výkladu k Čč. 1.7.106.

adhjája.páda.sútra: 1.1.1-31

adhikarana: 1. Dotazování se na Brahman.

2. Původ všeho.

3. Brahman je třeba poznat skrze zjevení védských písem.

4. To je potvrzeno ve védských písmech.

5. Brahman je poznatelný.

6. Brahman oplývá blažeností.

7. Povaha osoby uvnitř.

8. Slovo 'ákáša' odkazuje na Brahman.

9. Slovo 'prána' odkazuje na Brahman.

10. Slovo 'džjótis' odkazuje na Brahman.

1.2.1-33

1. Slovo 'manomaja' odkazuje na Brahman.

2. Jedlík je Brahman.

3. Společník v jeskyni srdce je Brahman.

4. Osoba v oku je Brahman.

5. Antarjámí je Brahman.

6. 'Akšara' je Brahman.

7. 'Vaišvanára' je Brahman.

1.3.1-43

1. Brahman je sídlo nebe.

2. 'Bhúman' je Brahman.

3. 'Akšara' odkazuje na Brahman.

4. Puruša viděný na Brahmalóce je Nejvyšší Osobnost Božství.

5. 'Dahára' je Brahman.

6. Ten, kdo je měřen palcem, je Brahman.

7. Dévové mohou meditovat o Brahmanu.

8. Šúdrové nejsou kvalifikováni pro védskou meditaci.

9. Blesk v Katha Upanišadě 2.3.2 je Brahman.

10. 'Ákáša' v Čhandógja Upanišadě 8.14.1 je Brahman.

11. V době bezesného spánku i osvobození džívy z hmotného světa se džíva a Nejvyšší Brahman liší.

1.4.1-28

1. Slovo 'avjakta' v Katha Upanišadě 1.3.11 odkazuje na jemné tělo a ne na pradhánu.

2. 'Adža' ze Švetášvatara Upanišady 4.5 neznamená pradhánu.

3. Fráze 'paňča-paňča-džanah' v Brhad-áranjaka Upanišadě 4.4.7 neodkazuje na 25 prvků ateistické sánkhja filozofie.

4. Brahman je jediná původní příčina.

5. Puruša z Kaušítakí Upanišady je Brahman.

6. 'Átmá' z Brhad-áranjaka Upanišady 4.5. je Nejvyšší Brahman a ne džíva.

7. Brahman je bezprostřední i hmotná příčina.

8. Všechna jména jsou jména Brahmanu.

2.1.1-37

1. Ateistická sánkhja filozofie vyvrácena.

2. Jóga vyvrácena.

3. Védy jsou věčné a neomylné.

4. Slova 'oheň' a 'země' se týkají dévů.

5. To, že je Brahman původní stvořitel, dokazuje logika.

6. Nicota není prvotní příčina.

7. Kanáda (atomický teoretik) a Gautama (logik) vyvráceni.

8. Hmotný svět se neliší od Brahmanu.

9. Nejvyšší Brahman je tvůrcem hmotného světa.

10. Brahman není ani krutý ani nespravedlivý.

11. Brahman je nestranný.

2.2.1-44

1. Ateistická sánkhja vyvrácena.

2. Vyvrácení atomické teorie.

3. Vaibhášika a sautrántika buddhismus vyvráceny.

4. Vyvrácení jógáčára buddhismu.

5. Mádhjamika neboli šúnjaváda buddhismus vyvrácen.

6. Džinismus vyvrácen.

7. Pašupata šaivismus vyvrácen.

8. Šaktismus vyvrácen.

2.3.1-51

1. Éter (obloha) je stvořen.

2. Vzduch je stvořen.

3. Věčný (sat) není stvořen.

4-6. Oheň pochází ze vzduchu, voda pochází z ohně, země pochází z vody a slovo 'anna' v Čhandógja Upanišadě znamená 'země'.

7. Živly pocházejí z Brahmanu.

8. Brahman je příčinou transformací hmoty.

9. Brahman je příčinou mysli a inteligence.

10. Všechna slova jsou primárně jména Brahmanu, sekundárně označují jiné věci.

11. Individuální džívy nejsou stvořeny, ale jsou bez počátku a věčné.

12. Džívy jsou jak znalosti tak znalci.

13. Individuální džívy jsou nepatrné jako atom.

14. Individuální džíva koná činnosti.

15. Činnost je povaha džívy.

16. Činnosti džívy jsou vždy závislé na Brahmanu.

17. Individuální džíva je nedílnou částí Brahmanu.

18. Avatárové Brahmanu nejsou jako džívy, neboť avatárové jsou Brahman.

19. Individuální džívy nejsou totožné.

2.4.1-22

1. Brahman je původ hlavní prány.

2. Smyslů je jedenáct.

3. Smysly mají velikost atomu.

4. Hlavní prána, životní síla, má původ.

5. Hlavní prána není vzduch.

6. Hlavní prána je nástroj džívy.

7. Hlavní prána je hlavní nástroj džívy.

8. Hlavní prána má pět funkcí.

9. Hlavní prána má velikost atomu.

10. Brahman je hnací silou prán.

11. Hlavní prána není smysl.

12. Podoby hmotného světa jsou stvořeny Brahmanem.

13. Těla džívy jsou stvořena ze země.

3.1.1-28

1. Odchod džívy.

2. Je karma vyčerpána v nebi?

3. Odcházejí bezbožní také na Čandralóku?

4. Džíva se nestane éterem, atd.

5. Sestup džívy z éteru do deště je rychlý.

6. Sestupující džívy se nerodí mezi rostlinami.

3.2.1-42

1. Brahman vytváří sny.

2. Ne všechny sny jsou iluze.

3. Brahman vytváří bdění.

4. Brahman vytváří hluboký spánek.

5. Stejná osoba se vrací do těla po probuzení.

6. Mdloby.

7. Ačkoliv jediný, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se projevuje v mnoha podobách.

8. Podoba Brahmanu.

9. Uctívaný se liší od uctívače.

10. Individuální džívy nejsou odrazy Brahmanu.

11. Vysvětlení 'neti-neti'.

12. Podoba Nejvyššího Pána.

13. Brahman lze vidět.

14. Vlastnosti Nejvyššího Pána se neliší od Jeho vlastního Já.

15. Blaženost Nejvyššího Pána je svrchovaná.

16. Brahman není nirvišéša (bez konkrétních vlastností).

17. Nejvyšší Pán je svrchovaný.

18. Nejvyšší Pán je všudypřítomný.

19. Nejvyšší Pán uděluje plody činů.

3.3.1-68

1. Nejvyšší Pán je hledán ve Védách.

2. Vlastnosti Brahmanu lze shromáždit z různých odvětví védských písem.

3. Výjimka ze zásady uvedené v adhikaraně 2 je vidět v uctívání prováděném ekánti (ryzími) oddanými.

4. Narození a dětství Nejvyššího Pána.

5. Činnosti Nejvyššího Pána jsou věčné.

6. Meditace o atributech Nejvyššího Pána.

7. Nejvyšší Pán oplývá blažeností.

8. Nejvyšší Pán je otec.

9. Osobní podoba Nejvyššího Pána má být cílem meditace.

10. Destruktivní vlastnosti Nejvyššího Pána.

11. Filozofická meditace o Nejvyšším Pánu.

12. Vaidhí i ruči-bhakti-jóga udělují osvobození.

13. Z těchto dvou forem bhakti-jógy je ruči-bhakti lepší.

14. Procesy bhakti-jógy.

15. Podoba Nejvyššího Pána je nepředstavitelná.

16. Transcendentální sídlo Nejvyššího Pána.

17. Energie, jejíž prostřednictvím Nejvyšší Pán projevuje svoji rozmanitost.

18. Bohyně štěstí.

19. Pán Krišna je uctívatelný ve všech svých podobách.

20. Duchovní mistr.

21. Milost duchovního mistra.

22. Individuální džívy se nikdy nestanou Pánem Krišnou.

23. Úplná realizace Absolutní Pravdy je jediný prostředek osvobození.

24. Uctívání svatých oddaných.

25. Osvobozené džívy mají různé vztahy se Šrí Krišnou.

26. Jak dosáhnout čistého vědomí Krišny.

27. Nejvyšší Pán sídlí v tělech živých bytostí.

28. Oddaný dosáhne předmětu své oddanosti.

29. Mnohočetné podoby a zábavy jediného Nejvyššího Pána.

30. Různé podoby Nejvyššího Pána mají být uctívány svým konkrétním způsobem.

31. Ekánta bhakti, neochvějná oddanost.

32. Kámja-púdža, uctívání pro hmotný prospěch.

33. Jak meditovat o podobě Nejvyššího Pána.

3.4.1-52

1. Vidjá (bohyně božského poznání a Višnuova milovaná) plní všechna přání.

2. Námitky mudrce Džaiminiho.

3. Odpověď Šríly Vjasadévy.

4. Ten, kdo získá milost Vidji, je osvobozen.

5. Kvalifikace pro dosažení Vidji.

6. Oddaný osvícený Vidjou nepáchá hříchy, i když je nezávislý.

7. Oddaný svaništha.

8. Oddaný pariništha.

9. Oddaný nirapekša.

10. Proč je oddaný nirapekša nejlepší.

11. Nejvyšší Pán poskytuje nirapekša-bhaktovi vše potřebné.

12. Povinnost toho, kdo dosáhl Vidji.

13. Jak neochvějně setrvávat ve Vidji.

14. Vidjá je nanejvýš důvěrná.

15. Kdy se Vidjá projeví?

16. Osvobození je plod Vidji.

4.1.1-19

1. Sádhana pro dosažení Vidji vyžaduje opakování.

2. Nejvyšší Pán má být uctíván jako Já všech já.

3. Jeho symbolické expanze by neměly být uctívány jako Jeho vlastní Já.

4. Toto Nejvyšší Já je Íšvara, Nejvyšší Vládce. Ísvara má být znám jako Brahman.

5. Osobní podoba Nejvyššího Pána je původem všech hmotných projevů.

6. Jak provádět dhjánu (meditaci).

7. Čas, místo a okolnosti pro meditaci.

8. Uctívání Nejvyššího Pána pokračuje i po osvobození.

9. Dosažením Vidji karma z tohoto života nepoutá a karma nahromaděná z minulých životů je zničena.

10. Totéž platí pro púnja-karmu (dobrou karmu).

11. Prarabdha-karma, která je projevena jako současné tělo, je zničena po zániku těla osvobozené džívy.

12. Vidjá neničí nitja-krije oddaného.

13. Někteří čistí oddaní odhodí veškerou karmu a opustí hmotný svět ihned po dosažení Vidji.

4.2.1-21

1. Když džíva odejde z těla, smysly a jejich funkce se sloučí s myslí.

2. Mysl se sloučí s pránou.

3. Prána se sloučí s individuálním já.

4. Já se sloučí se subtilními živly.

5. Tak potkává smrt všechny džívy - nevědomé i osvícené.

6-7. Subtilní živly obklopující džívu osvícenou Vidjou se potom sloučí s acit-šakti Brahmanu.

8. Osvícená džíva odchází skrze šušumnu-nádí.

9. Bez ohledu na čas odchodu osvícená džíva následuje paprsky slunce.

10. Bez ohledu na čas odchodu osvícená džíva vystoupí do duchovního světa.

4.3.1-16

1. První etapa cesty džívy do duchovního světa se nazývá arčis.

2. Proto se všechny etapy cesty nazývají arčirádi.

3. Každou etapu označuje ativáhika-dévatá (průvodce džívy).

4. Amanava-puruša.

5. Amanava-puruša vede džívu na planetu Čaturmukhy Brahmy, prohlašuje mudrc Badári.

6. Amanava-puruša vede džívu k Nejvyššímu Brahmanu, prohlašuje mudrc Džaimini.

7. Úsudek Šríly Vjásadévy.

8. Určité oddané nirapekša odvádí sám Nejvyšší Pán.

4.4.1-22

1. Podoba džívy v osvobozeném stavu.

2. Osvobozená džíva je spojena s Nejvyšším Pánem.

3. Atributy osvobozené džívy.

4. Osvobozená džíva je satja-sankalpa.

5. Osvobozená džíva je pod kontrolou Nejvyššího Pána, nikoho jiného.

6. Má osvobozená džíva tělo?

7. Osvobozená džíva je poživatel.

8. Osvobozená džíva je vševědoucí.

9. Osvobozená džíva nemůže stvořit vesmír.

10. Osvobozená džíva se nikdy nevrací do hmotného světa.

Hlavní komentáře:
Šaríraka Bhášja (Ádi Šankaráčárja Bhášja - advaita)
Šrí Bhášja (Rámánudžáčárja - višištádvaita)
Góvinda Bhášja (Baladéva Vidjábhúšana - ačintja bhedábheda)
G.B. fragmenty

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/vedantasutra_obsah.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2024 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust - Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)