krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Zrůdnosti v souboji paradigmat

CC-BY-SA: bh. Jan Mareš, 2016-

"O něčem rozhodneme, vypustíme to ven, potom nějaký čas vyčkáme a sledujeme, zda se něco stane. Pokud se nestrhne velký povyk a nedojde k velké vzpouře, protože většina vůbec nechápe, co bylo schváleno, potom pokračujeme, krok za krokem, dokud není cesty zpět." (Jean-Claude Juncker, Der Spiegel 52/1999)

"What do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? "Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs, they're just people." (Aaron Russo - rozhovor s N. Rockefellerem, souhrn česky a video)

„V naší zemi existuje spiknutí, které zkouší uvrhnout do otroctví každého muže, ženu a dítě. Než odejdu z této vysoké a vznešené funkce, mám v úmyslu toto spiknutí odhalit.“ (John F. Kennedy, 1963, týden před vraždou - první konspirátor?)

Inkluze, integrace, unifikace... EU je od svého počátku posedlá jednotností - trhu, předpisů, vzhledu, myšlení. Nacionální, internacionální a dnešní byrokratický socialismus jsou stále totéž - nelidská zrůdná totalitní ideologie, která nesnese odlišnost. Nacionální socialismus vše jiné likvidoval otevřeně. Pokročilejší forma, byrokratický socialismus představovaný hlavně EU, proti jinakosti bojuje sofistikovaněji, skrytěji - podporou ideologicky vyhovujících odlišností od většinového standardu. Tím se většina postupně oslabuje a degraduje, až ztratí svou identitu v rozmělněné unifikované mase, snadno ovladatelné svými vládci.

Euroovoce a eurozelenina mohly ještě vyvolat úsměv, ale byl to jen počáteční projev příznaků této ideologie, která nyní chce unifikovat lidi pomocí integrace a inkluze. Předem je zřejmé, že je to odsouzeno k neúspěchu. Integrace neintegrovatelných menšin - Roma Pride: A na co jsou vlastně hrdí?, uprchlíků, fyzicky a mentálně postižených a všemožných nepřizpůsobivých (ve školství zvaná inkluze) nefungovala, nefunguje a fungovat nebude, a to jednoduše proto, že je nepřirozená. Každý člověk má vrozené individuální vlastnosti, sklony a schopnosti (v sanskrtu "guna") a podle nich se zapojuje do k tomu vhodných činností ("karma"). V Bhagavadgítě je řečeno, že podle těchto dvou charakteristik lze každou společnost (tedy její členy) rozdělit do čtyř skupin, které svou spoluprací umožňují její činnost. "Ten umí to a ten zas tohle" je tedy základ každé funkční společnosti. Inkluze má jiný cíl - snižování kvality vzdělávání.

Multikulturnost by byla možná jen tehdy, pokud by všechny dotyčné kultury souhlasily s dodržováním jistých pravidel soužití. Pokud se ale některá, jako islám, snaží ostatní zničit, logicky bude v případě úspěchu výsledkem monokultura. Z toho je zřejmé, že jde o jednu ze strategií NWO.

Védskou (staroindickou) metaforou společnosti je člověk - jeho hlavu tvoří inteligence, ruce administrativa, žaludek produkce potravin a nohy fyzická práce, která tradičně zahrnuje i řemesla a umění. Každý člověk má již od narození převládající sklon k některé z těchto činností a podle toho se přirozeně sdružuje s podobně zaměřenými lidmi. S ostatními sice může formálně spolupracovat, ale "nekamarádí" se s nimi, protože jsou na "jiné vlně", mají jiné "vibrace". To není pocit, ale fakt.

Jenže tato přirozenost se jistým osobám nelíbí. Tito asurové chtějí lidem vnutit svou představu o všem a stavět se tak proti vesmírnému řádu ("dharma"). Odkud se vzali a odkud se vzala tato ideologie? Sklon ovládat a užívat si hmoty je vlastní všem bytostem v hmotném světě v různé míře. Když tato míra překročí jistou hranici, stává se patologií a označuje se za psychopatii či sociopatii. Takový jedinec se vyznačuje hypetrofií sobectví a současně atrofií citů. “Žádné svědomí, morálka, výčitky svědomí, city, emoce”. (Bill Cooper o zasvěcencích Bratrstva). Svým zájmům obětuje doslova vše. Všichni jsou zde jen pro něho. [Opakem je podle buddhistického díla Milinda Panha 9.17 tathágata (Buddha), který "...žije pouze proto, aby pomáhal druhým.”] Tento druh osob tu byl vždy, ale postupem času se stále více prosazuje. Důvod je vysvětlen v Puránách, staroindických textech, které postulují cyklické schéma času, kdy v jednom jeho cyklu zvaném Kali juga převládá atmosféra, která těmto osobám vyhovuje. Ostatní osoby se stavějí proti nim na obranu dharmy a z toho vzniká trvalý konflikt sil dobra a zla, světlé a temné strany, jako je vidět např. v Amramově vizi.

Ideologie asurů je velmi stará. V podstatě jde o materialismus. V Čhandógja Upanišadě, jednom z tradičních védských textů, je v osmé kapitole popsán tento příběh:

Indra, král dévů, a Viróčana, král asurů, se jednou vydali za Brahmou, aby získali poznání o átmě, vlastním já. Brahmá chtěl vyzkoušet jejich inteligenci, a proto jim řekl, ze vlastní já je obraz viděný v zrcadle či v misce s vodou. Pošetilý Viróčana se šťastně vrátil do svého království, kde ho asurové přivítali jako gurua a nadšeně přijali toto bezcenné učení. Indra však o Brahmově odpovědi dále přemýšlel, protože ho neuspokojila. Vrátil se tedy k Brahmovi a časem od něho získal pravé poznání vlastního já jako věčné átmy.

Několik století před a po začátku našeho letopočtu (dříve se říkalo před Kristem a po Kristu, ale bylo to nahrazeno sekulárními pojmy, protože náboženské symboly musí být v sekulární společnosti odstraněny z veřejné sféry a nahrazeny všudypřítomnými symboly nových vládců) se ve východním Středomoří (Egypt, Palestina) objevila gnoze. Byla to různorodá ideologie nejasného původu, v níž se mísily egyptské, řecké a židovské představy, ale jsou v ní patrné i východní vlivy. V tehdejší době v této oblasti totiž působili buddhističtí misionáři z Indie, kteří mohli mít na gnozi vliv.
Jedna z verzí gnoze byla křesťanská a čas od času se setkáváme s jejími ozvěnami - hlavně před Velikonocemi, kdy se v médiích objevují nálezy nějakých gnostických evangelií nebo alespoň v nich obsažené téma údajného manželství Ježíše a Marie Magdaleny, jež mají "otřást základy křesťanství".

Gnoze byla chápána jako elitní esoterické poznání dostupné jen "lepším" jedincům (dnes se ujal pojem lepšolidé). Gnostická mentalita je typicky elitářská a antinomistická - dává jedinci pocit, že je nad zákony ve stylu "účel světí prostředky", nebo "jít přes mrtvoly". Gnozí ovlivnění lidé se považují za (jediné) dobré, pravé - byť samozvané - spasitele, a toto dobro jsou připraveni vnutit ostatním za každou cenu. Společným rysem všech verzí gnoze je monismus (májáváda, advaita, impersonalismus), tedy představa, že svrchovaná realita je slovy nepopsatelné, pasivní, homogenní, neosobní jsoucno. Podle gnoze totiž není stvořitelem hmotného světa Bůh (toho nazývají Amour, láska, a je údajně neosobně-pasivní), ale tzv. demiurg zvaný Ialdabaoth či Rex Mundi, "král (tohoto) světa", který je vůči Bohu v opozici. Píše o něm např. Irenej z Lyonu v díle Adversus Haereses (1.30). Ve védské verzi je tímto demiurgem Brahmá a ve slovanském folklóru je znám jako Svantovít či Světovid, protože svými čtyřmi hlavami hledí do čtyř světových stran. Jako druhotný stvořitel však pouze plní Boží plán. Bůh ve Starém zákoně vystupuje v hrozivé podobě ("ugra rúpa") jako Jahu-Tzabaoth, Aryeh atd., a v dalších tradicích je známý jako Helios Chronos, Amen-Ra, Apademak, Zervan, Narasimha, Narušima, Za, atd. Jeho nejhrozivější podobou je čas ("kála", Bhagavadgítá 10.30, 11.32) ničící bez výjimky všechno hmotné.

Představa absolutna v gnozi je společná dvěma velmi vlivným filozofiím - buddhismu a advaitě. Je ale v rozporu s teistickými filozofiemi, na Západě především s křesťanstvím, podle něhož je svrchovaná realita osobní Bůh. Tato neslučitelnost vedla k dlouhotrvajícímu boji, který nemá konce. Křesťanství v něm mělo dlouho navrch a gnoze přežívala v podzemí. Výjimkami byli ve své době jen templáři a kataři. Ti sice byli zničeni, ale ne úplně. Jejich myšlenky lze nalézt v zednářství a podobných skupinách, které se z původních profesně-zájmových proměnily v tajná uskupení elitářů s mocenskými ambicemi - stáli například v pozadí francouzské, americké a ruské revoluce, včetně tzv. české sametové - Pozadí sametové revoluce: KGB, CIA, Trilateral Commission. Záměrem je svržení šlechty ("rovnost") a ovládnutí církví tajnými společnostmi ("volnost" a "bratrství"). Podmínkou je utajení (např. každoroční setkání Bilderbergu, kam nemají média přístup a mainstream o nich zásadně neinformuje).

Přelom v jejich boji s křesťanským pohledem na svět a člověka (tzv. paradigmatem) nastal s příchodem novověku, kdy postupně prosadili zcela jiné paradigma a ovládli vzdělávací a ostatní instituce. Renesance ("znovuzrození" starých antických představ a hodnot) a osvícenství ("světlem"/lat. lucis svého nositele, jistého proti dharmě vzbouřeného anděla) na Západě nahradilo dosud převládající křesťanskou ideologii materialistickými ideologiemi s různými názvy ("-ismy"), které svět a člověka vykládaly zcela nově, sekulárně (světsky), tedy bez odkazu na nehmotnou sféru. Ta se za vlády nového paradigmatu postupně stala tabu, jak je dnes stále patrnější.

Křesťanství muselo být v tomto ideologickém boji démonizováno jako temný věk, zpátečnictví, doba nesvobody, atd., aby se dalo snadněji nahradit. Původní čtyři skupiny byly nahrazeny jedinou, takzvaně beztřídní společností (samozřejmě jen formálně, protože v praxi to nikdy nefungovalo) a člověk byl odříznut od nehmotné sféry a prohlášen za (magicky oživlou) hmotu. Magie totiž není nic jiného než způsob manipulace s hmotou, byť dočasná a život nevysvětlující. Život charakterizovaný vědomím se naopak degradaci na hmotu vzpírá.

Toto s sebou přineslo dalekosáhlé dopady na všechny oblasti života. Někdo je nazývá pokrok, někdo úpadek, podle úhlu pohledu. V podstatě je obojí pravdivé - pokrok ve zkoumání a manipulaci s hmotou (postupně nazývané magie, alchymie a věda), ale úpadek v ostatních oblastech. V oblasti společenské se tato změna projevila novým zotročením, v křesťanské éře nepředstavitelným. Jde o návrat k otrokářství, jednomu z aspektů antiky. Otroci jsou unifikovaná masa s cipovou identitou, bez svobodné vůle, práv a prostředků. Moderními otrokáři byli například zednářští zakladatelé USA. V historii bylo typické pro islámské země a v Saúdské Arábii přetrvalo dodnes. Proto je islám používán jako jedna z nových zbraní v tomto prastarém boji (EUROMED, Kalergiho plán). Již za druhé světové války Hitler obdivoval islám kvůli jeho efektivnosti při násilné expanzi a na Balkáně byly z muslimů vytvořeny dva prapory SS - Handžar a Skanderbeg - určené pro boj proti Slovanům, židům a ostatním nežádoucím odlišnostem. U nás se islámu stavěl na odpor již císař Karel IV. ve svém návrhu zákoníku Majestas Carolina: "Pohan nebo změtenec, by duom dělal sobě neb chalupu, neboli obydlé držal w křesťanském králowstwie našem Českém, zapowiedáme úplně a bráníme, přikazujíc, aby žádnému z našich wěrných poddaných neslušelo pohana neb změtence kterého přijieti do swých domóv neb dědin,...". ("Změtenec" je překlad latinského "saracenus").
Za první republiky nebyla muslimská obec schválena, ale uspěla za Protektorátu. Dnes islám prosazuje plejáda politických neziskovek s finanční podporou ze zahraničí (např. česká pobočka Rady pro mezinárodní vztahy / CFR).

Řekl vám někdo ve škole, za jakou cenu vznikla tzv. první republika? První republika za 5 miliard korun Francii. Vznikla též s požehnáním USA a po jeho vzoru, jak se dalo od zednářských zakladatelů obou států čekat.

Je zajímavé, že moderní dějiny 20. století se v dějepise na běžných školách v podstatě neučí. Historie se obecně učí jen jako soubor dat a sekulárních událostí, ale zásadně ne jako střet ideí, jehož průběh je podstatné znát pro skutečné pochopení světa a naší role v něm. To je totiž z pohledu elit velmi nežádoucí. Jedním takovým pohledem je známá a kritizovaná Analýza 17. listopadu od Miroslava Dolejšího.

Další věc, která se neučí, je, že každý systém se vyznačuje různými symboly, dnes hlavně logy institucí a firem. Pod kterými hledat gnozi dnes? Je jich dlouhá řada, ale mezi nejobvyklejší patří tyto:
pyramida/trojúhelník/delta, jedno oko (obojí na jednodolarové bankovce),
obelisk a kupole (mužský a ženský aspekt z gnostické levoruké tantry) v půdorysu míst jako Vatikán, Washington, D.C., atd.
oneň/plameny/pochodeň (symbol poznání),
písmeno G (gnoze/gjána, tj. tajné poznání),
had a drak,
tmavě modrá barva (symbol svobodného zednářství na vlajce EU a také trikolórách, včetně vlajky ČR, jejíž zakladatelé byli zednáři a pro-zednáři),
pěticípá hvězda (pentagram) různých barev (hlavně bílá/USA, rudá/SSSR a žlutá/EU),
sfinga (v astroteologii kombinace souhvězdí Panna/Virgo a Lev/Leo, začátek a konec zvířetníku, symbolizující jeho úplnost),
(okřídlený) lev,
ryba (mezopotámský Nimrod, mitra biskupa),
orel/fénix (častá asociace se sluncem, které "umírá" a "znovu se rodí"),
holubice (symbol smrti, původně duše/átmy a Ducha svatého/Paramátmy, viz Upanišady),
okřídlený sluneční disk,
sova (modla v Bohemian Grove v Kalifornii uctívaná elitáři, asociace s Pallas Athénou a Lakšmí),
černá labuť (symbol narušení řádu),
včely,
strom života (kniha Geneze),
fleur-de-lis (kosatec/lilie, symbol francouzských králů),
list jetele,
svazky hroznů,
dvě zelené vavřínové ratolesti (OSN),
koruna/sluneční paprsky (socha Svobody),
slunce vycházející nad horami,
vítězný oblouk,
kompas (NATO),
chrliče (na okrajích chrámů),
rohy,
hexagram (původně Šiva a Šakti),
kopí osudu (symbol moci nad světem),
kruh a kříž (z keltského křesťanství),
dvojitý kříž,
červený kříž na bílém pozadí (templáři),
růže a kříž (rosikruciánství),
černé a bílé čtverce (často na podlaze secesních staveb),
dva čtverce na sobě - osmicípá hvězda (hl. na odznacích policie),
lebka a zkřížené hnáty (spolek Skull and Bones),
úhelník,
kružidlo,
váhy,
rozhledna (Svědkové Jehovovi),
tři propojené kruhy či elipsy (symbol trojité bohyně, velmi časté v logu mnoha firem),
nakousnuté jablko (Apple Inc.),
duha (symbol LGBT vyjadřující "ať žije rozmanitost a vše je ok", kromě bílého heterosexuálního muže...),
starořímské fasces (v U.S. Senátu),
upravená keltská runa smrti Tyr (či výtvor Bertranda Russella) jako aldermastonský symbol míru,
satanistická a zednářská gesta: vztyčený palec, ukazovák a malík (původně paradoxně protidémonská tardžaní múdra), písmeno V tvořené ukazovákem a prostředníkem ('vítězství'... rohatého boha) jak svisle tak vodorovně, písmeno L vytvořené palcem a ukazovákem, pravá ruka na srdci (hlavně při státní hymně v USA), trojúhelník/pyramida z palců a ukazováků, napřažený ukazovák v různých pozicích, zakrytí pravého oka (oblíbené u tzv. celebrit amerického šoubyznysu), podepření hlavy palcem a ukazovákem, posunutí brýlí dolů pravou rukou atd.)
čísla 3, 7, 11, 13, 19.5 (39/2), 22 (2x11), 33 (3x11), 39 (3x13), 77 (7x11), 91 (7x13), 93, 666 a jejich kombinace jako 911

Agendu globalistů (stručně), jejich institucí a firem s těmito a dalšími logy, lze rozpoznat podle těchto strategií. Jejich společným jmenovatelem je výroba krize a nabídka jejího řešení (metoda "problém-reakce-řešení") neboli vytvoření umělého chaosu a následné nastolení "pořádku" (“ordo ab chao”, "řád z chaosu").

Přípravná fáze je podmanění si jednotlivce a rozklad společnosti zevnitř:
- degradace morálních hodnot (propagace hříšných činností již od dětského věku, ideologizace zábavy na Netflixu)
- rozklad rodiny (feministická a genderistická propaganda nastupující od 60. let (tradiční žena-matka v 50. letech) a z ní vyplývající rozklad společnosti
- státní dozor nad rodinou (např. norský Barnevernet)

"We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib. And we're the ones who got it all over the newspapers and televisions — The Rockefeller Foundation."
And he says: "You want to know why? There were two primary reasons. And one reason was: we couldn't tax half the population, before Women's Lib. And the second reason was: now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. So that it breaks up the family. Your kids start looking at the state as the family. As the school, as the officials as their family, not as the parents teaching them."
(Aaron Russo - rozhovor s N. Rockefellerem)

- ohlupování (dumbing-down) institucionalizovaným vzděláním (parodie: Modern Education), digitalizací, médii a zábavou (výroba "ovčanů", tedy buď zcela pasivních jedinců nebo užitečných idiotů sloužících něčemu, co nechápou)
- výměna svobody za pohodlí a bezpečí s využitím více či méně fiktivních hrozeb (tzv. FUD)
- odosobnění světa (zvláště pomocí moderní ateistické vědy, viz agenda za glorifikací Einsteina) a individualizace člověka (individualismus omezuje osobní komunikaci, samotný člověk je zranitelnější, ovladatelnější a více utratí než skupina, např. rodina)
- vyvolávání emocí (vede k vypnutí inteligence) v zájmu usnadnění manipulace
- uměle vyvolávané konflikty (mezigenerační, mezipohlavní, mezirasový, mezináboženský, mezinárodní)
- lži a informační chaos (protichůdné informace, falešné dilema, kdy je řešení vícero, ale předkládají se jen dvě, sugestivní otázky, odpoutání pozornosti od důležitého problému zástupným problémem, atd.)
- kontrola mysli pomocí drog a indoktrinace (programy MK-ULTRA, Monarch)
- odstranění soukromí: komiks "Pod dohledem" (sledovací systém ECHELON, sociální sítě), atd. (Huxley vs. Orwell)
- odzbrojení občanů (mediální využívání šílených střelců, hlavně v USA, k podpoře zákazu zbraní), v ČR nyní s možností odebírat legálně držené zbraně bez soudu
- genetické manipulace (vychází se z idey, že hmotný svět je nedokonalý a nad-člověk jej musí napravovat)
- bezhotovostní ekonomika (kreditní karty, online platby, později čipy pod kůží, dnes již u zvířat)
- zotročení dluhem a likvidace následnými exekucemi
- vysoké, ideálně vícenásobné zdanění (např. autorské poplatky).

Na některé to dostatečně nefunguje, a proto následuje boj proti nesouhlasným názorům a státní suverenitě:
- nálepkování oponentů ("populismus", "xenofobie", "fašismus", "nacismus", "extremismus", "rasismus" (týká se ale jen bílých), "homofobie", "islamofobie" atd.) od zastánců tzv. "utlačovaných" názorů; sami však utlačují i ty ze své komunity, s nimiž nesouhlasí - jeden z příkladů)
- kriminalizace smýšlení ("thoughtcrime") a vyjadřování (cenzura jako konec svobody projevu, v EU často hlavně před volbami vůči proti-EU názorům - blokování webů, emailů, bankovních účtů apod.)
- narušování setkání a demonstrací oponentů hlasitým řevem a vulgárními urážkami (aneb čím méně argumentů, tím větší hlasitost)
- odstraňování nežádoucích osob a stran z veřejného života pomocí snahy o očerňování a kriminalizaci v mainstreamových médiích, prosazování loutek a "opinion leaderů" (mainstreamoví mediální "experti" vyjadřující se k danému tématu podle zadání z vyšších míst)
politická korektnost, typická v případě genderu a islámu: Sluníčkářský dvojí metr
Dánové zesměšňují politickou korektnost v socialistickém Švédsku
- umělá / kontrolovaná opozice (u nás např. Sorosem placená Charta 77) a umělá realita (astroturfing)
- odstranění stávajících náboženství jako opory konzervativních hodnot a to podporou adharmy, vytvářením falešných náboženství, jejich promícháváním se stávajícími pomocí ekumenismu a "mezináboženského dialogu" a prosazení monistického New Age jako nového univerzálního náboženství
- podpora menšin na úkor většiny (pozitivní diskriminace v boji proti "znevýhodnění" a za "lidská práva" - kulturní marxismus)
- destabilizace vnitřní politiky pomocí "občanské společnosti" - politických "neziskovek" často financovaných ze zahraničí, hl. vládou USA a G. Sorosem, jehož Open Society Fund podporuje vše, co má dostatečně společensky rozkladný potenciál (Prague Pride, Člověk v tísni s jeho indoktrinačním programem Jeden svět na školách)
- odstranění skutečné politické opozice pomocí získávání místních kádrů a kartelizace politiky
- komercializace a privatizace veřejných statků (v ČR boom v 90. letech), ovládnutí přírodních zdrojů či uměle vytvořené rezervace nad nimi (např. lithium v Krušných horách) směrem k nadnárodní kontrole (unifikace zboží, předpisů atd.)
- podvracení národních ekonomik podporováním nesoběstačnosti a dovozu(likvidace místního průmyslu a zemědělství, které nejsou nijak podporovány, na rozdíl od daňových pobídek (úlev či prázdnin) pro zahraniční megakorporace, půjčky a dotace s nevýhodnými až likvidačními podmínkami - MMF, Světová banka)
- podpora ekologie za účelem zisků a na úkor člověka (ekoterorismus aka greténismus, Agenda 21 a Agenda 2030, ničivý Green Deal - viz článek o filmu Michaela Moora Planeta lidí); zároveň korporátní podpora environmentálních organizací jako Extinction Rebellion (o pozadí české pobočky), aby odváděly pozornost od podstatných problémů a řešení k podružným (viz např. dokument Cowspiracy)
- depopulace (bílé rasy) a rozvracení států pomocí válek, nemocí, škodlivých potravin (GMO), kosmetických chemikálií, léků a očkování ( Vakcíny proti prasečí chřipce dodá firma, která poslala nakažené vzorky, “The world today has 6.8 billion people … that’s headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.” -Bill Gates), sexualizace dětí, propagace homosexu a pedofílie, role velkých médií a Hollywoodu v agendě demoralizace (film Out of the Shadows), znečištění životního prostředí (např. geoinženýrstvím, když to pilot zapomene vypnout) a v poslední době masové migrace ze zemí třetího světa (islám jako trojský kůň) do Evropy pod záminkou "multikulturnosti" (melting pot) a "zvýšení populace" včetně volebního práva pro migranty (Kalergiho plán, EUROMED 2008), aby přehlasovali místní obyvatelstvo
- válka proti teroru (viz též odzbrojování) jako zástěrka zavedení policejního státu (postupné zvykání si na policejní a vojenskou přítomnost v ulicích).

Další krokem je boj na mezistátní úrovni pro dosažení nadnárodního vlivu:
"Vstupujeme do nové éry evropských dějin, kde hospodářsky padají hranice mezi státy a kde evropanství překlene všechny staré trpkosti mezi národy.“ Tipněte si, kdo to vyslovil. Současný europolitik? Citát pokračuje: "Kontinentální vlastenectví vytlačí vlastenectví národní. Zítra rodnou zemí Čechů bude Protektorát, státem Čechů bude Říše a českou vlastí - Evropa.“ (Emanuel Moravec, 1941)
- zrada (uzavření a nedodržení dohod, v historii typické hlavně pro muslimy, Brity a Američany)
- provokace (útok pod falešnou vlajkou, "majdany" a barevné revoluce George Sorose apod.)
- podpora opozice a revoluce ("rozděl a panuj") na dosud nepodrobených územích s přírodními zdroji a strategickým významem (v poslední době např. Ukrajina a Sýrie)
- korupce a ekonomický nátlak na nepoddajné osoby, instituce či státy (např. hrozby A. Merkelové a vedení EU krácením či odejmutím dotací EU zemím odmítajícím imigranty)
- odstranění národů a států (dnes hlavně sdružených v uskupení BRICS) jako údajného zdroje anarchie, bídy, útlaku a války (viz Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi: Evropský manifest 1.5.1924, výňatek ze Znovusjednocení Evropy). Globalističtí elitáři si dokonce na Kalergiho počest rozdávají ceny neoficiálně známé pod jeho jménem.
- nová kolonizace (masívní odliv zisků do zahraničí vy výši čtyřnásobku příjmů z EU), globalismus - propojení státu a korporací (ekonomický fašismus), vytváření nadnárodních institucí a korporací, pro které neplatí národní zákony a ovlivňují tvorbu nadnárodních zákonů a smluv (nevolená Komise EU, lobby Open Society Fund v evropském parlamentu, washingtonská lobby v Kongresu a Senátu prosazující přijímání "správných" zákonů a bránící přijetí těch "nesprávných" (např. dokument Supersize Me), nadnárodní smlouvy ála TTIP atd.).

Cílem toho všeho je pomalé nastolení (neúnavně opakovaným postupem ála "vařená žába" - viz úvodní Junckerův citát) orwellovské společnosti složené z půl miliardy neinteligentních otroků bez identity pracujících pro nepočetné megakorporace ve vlastnictví elit v pozadí ovládajících všechny světové zdroje. Tak se konečně plně uskuteční demokracie v elitářském smyslu "vlády lidí" nad "podlidmi", jejich utopistický "ráj na Zemi", "jeden svět" zvaný NWO. Jeho odpůrci a zbytek lidstva mají být zničeni. Přesto skupiny lidí pracují proti tomuto démonskému plánu a odhalují jeho plány.

Inkluze, integrace a unifikace jsou začátek, otroctví a genocida jsou výsledek.

Související odkazy: (další jsou na hlavní straně v pravém sloupci)
Proč nejsem a nebudu na Facebooku
Test ovčanství
EU - podvod od začátku
argumenty proti eurohujerům
další zde
Reakce na článek Petra Havlíka
Bilderbergové v Čechách: Zle, matičko, zle, Švarcemberci zde
Hrozba pro učitele i žáky - inkluze na školách v praxi jak jsem ji zažil ve Švédsku
Proč a jak volíme: Není to celé omyl?
Jak to celé funguje
Pravda o islámu z úst muslima
Tři fáze džidádu
Islamofilie v kostce
Byli v pozadí Mohamedova dětství mimozemšťani?
https://postcard.news/watch-you-would-have-never-seen-such-heinous-act-of-groping-molestation-and-abuse-in-broad-day-light-check-who-are-those-shameless-boys/ Pokrytectví mainstreamových médií - muslimové jsou nekritizovatelní (link podle ocekavani odstranen)
Začíná brutální islamizace Evropy. Podle plánu připraveného v Bruselu.
Šokující zpověď rodičů (povinné pobyty českých školáků v muslimských rodinách v Anglii)
Kalergiho plán: legální genocida evropských národů
Demografická současnost a budoucnost Západu
Rodiny, které ovládají svět
How Rockefeller Founded Big Pharma And Destroyed Natural Cures
Jak Rockefeller založil farmaceutický průmysl a vyhlásil válku přírodním léčivům. Ano, týká se to i vašeho života
2 More Alternative Doctors Go Missing After 3rd Found Dead In 2 Weeks
Traian Romanescu - Páni a otroci 20. století (ekniha, pdf)
W. Cleon Skousen - The Naked Capitalist (ekniha, pdf)
Michael Morris - Co nesmíte vědět (ekniha, pdf)
Retired Head of FBI Tells All: "Illuminati, Satanism, Pedophile Rings..."
Satanizmus, slobodomurárstvo, zneužívanie detí a rituálne obete vo vysokých kruhoch
Outofshadows.org official (odhalení Pizza Gate)
Outofshadows.org official (odhalení Pizza Gate) další odkaz na totéž
www.suppressedscience.net.zip (an already defunct website saved from archive.org)
Inventor Mysteriously Died After Creating Device That Lets Any Car Get 100 Miles Per Gallon
strategie adharmy (cz, en)

en:
Opponents
Everything is Fake - TOP 40
The Biggest Media Meltdowns to Trump's Win ("you can tell the man from his enemies")
Operation Vampire Killer 2000

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/zrudnosti.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2020 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)